Gränsstationen vid Svinesund

Skriftlig fråga 2022/23:551 av Cecilia Rönn (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-12
Överlämnad
2023-04-13
Anmäld
2023-04-14
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Gränsstationen vid Svinesund utgör samtidigt EU:s yttre gräns, och varor som fraktas in i och ut ur Sverige ska därför kontrolleras och tulldeklareras. Gods som anländer till Göteborgs hamn transporteras vidare med långtradare in i Norge. Över 70 procent av Norges varuimport går landsvägen via Svinesundsbron in i landet. Trafiken ökar hela tiden. Statistik från Statens Vegvesen visar att den tunga trafiken ökade med 50 procent mellan 2006 och 2018. Trafikverkets prognoser pekar på en fortsatt ökning. Det bildas långa köer vid tullstationen vid Svinesund. Problemet har tyvärr funnits länge och accelererar dessvärre.

Tidigare har det varit stora problem med klareringen in i Norge vid Svinesund. Den norska myndigheten har aktivt arbetat med att korta köerna in till Norge. Numera är problemen störst in i Sverige från Norge, och köerna blir allt längre. Köandet vid tullstationerna ger ökade merkostnad för företagen och åkerinäringen, och det hämmar den ekonomiska tillväxten och handelsutbytet. Handeln med vår granne Norge är viktig, och det är tydligt att mer måste göras för att förenkla handeln med vår näst största handelspartner.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att förbättra tullarbetet vid Svinesundsbron för att underlätta handelsutbytet med Norge?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:551 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)


Svar på fråga 2022/23:551 av Cecilia Rönn (L)
Gränsstationen vid Svinesund

Cecilia Rönn har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra tullarbetet vid Svinesundsbron för att underlätta handelsutbytet med Norge.

Gränsstationen vid Svinesund är, som Cecilia Rönn mycket riktigt påpekar, hårt belastad av inte minst tung lastbilstrafik, och eftersom gränsen mot Norge också är yttre gräns mot EU krävs att Sverige upprätthåller de regleringar som följer av EU:s unionstullkodex. Det är ansvarig myndighet Tullverket som ansvarar för att regleringarna upprätthålls, och myndigheten är naturligtvis väl medveten om problemet med de tidvis långa köerna, och arbetar för att komma till rätta med detta.

Sverige och Norge ingick 1959 ett avtal om gränstullsamarbete och 1997 slöts också ett avtal om gränstullsamarbete mellan Norge och EU. Detta innebär kortfattat att svenska och norska tulltjänstemän kan utföra det andra landets tulluppgifter vid import respektive export, vilket underlättar klareringen vid gränsen. Tullverket arbetar sedan några år tillbaka tillsammans med den norska tullmyndigheten Tolletaten med att ta fram en lösning för digitaliserad gränspassage för att på så sätt minska köerna vid gränstullstationerna. En försöksverksamhet har påbörjats vid den norska tullstationen i Örje, och tanken är att lösningen så småningom ska införas vid alla övergångar mellan Sverige och Norge.

Stockholm den 19 april 2023

Elisabeth Svantesson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.