Gränshinder i Norden som rör a-kassan

Skriftlig fråga 2017/18:693 av Rikard Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-01-31
Överlämnad
2018-02-01
Anmäld
2018-02-02
Svarsdatum
2018-02-07
Sista svarsdatum
2018-02-07
Besvarad
2018-02-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Jag har tidigare ställt en fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson om gränshinder i Norden som rör a-kassan. Nu vill jag följa upp frågan. Gränshindret handlar om arbetstagare som får ett glapp i medlemsperioden i den svenska a-kassan. Den personen riskerar, som det är nu, att inte få rätt till den inkomstrelaterade ersättningen utan enbart till grundersättningen. Det kan till exempel hända när någon börjar arbeta i ett annat nordiskt land än Sverige eller när en gränsarbetare återvänder till Sverige och söker ersättning.

Ett hinder som hänger ihop med ovanstående är att gränsarbetare också kan förlora rätten till ersättning om de ansöker om medlemskap i fel a-kassa. Detta borde, enligt Gränshinderrådet, kunna avhjälpas genom riktig och lättillgänglig information. I Gränshinderrådets årsrapport framgår det att en nordisk expertgrupp redan 2012 slog fast att det behövs ett förtydligande i lagstiftningen och att den danska arbetslöshetsförsäkringens så kallade åttaveckorsregel kan fungera som vägledning.

I svaret från arbetsmarknads- och etableringsministern som jag fick i mars 2017 framgick det att en översyn av arbetslöshetsförsäkringen pågick och att den till viss del omfattade de frågor som jag ställde. I svaret framgick det även att ambitionen var att de nya reglerna ska träda i kraft under 2018.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Har ovannämnda gränshinder fått en lösning?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:693 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)A2018/00224/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsministern

.

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:693 av Rikard Larsson (S) Gränshinder i Norden som rör a-kassan

Rikard Larsson har åter frågat mig när två gränshinder som rör arbetslöshetsförsäkringen kan förväntas bli lösta.

Arbetet med att eliminera gränshinder för personer som rör sig över gränserna är viktigt för en väl fungerande arbetsmarknad i Norden. Regeringens ambition är att lösa de gränshinder som går att lösa med nationell lagstiftning.

För det gränshinder som rör anmälan till fel arbetslöshetskassa bör nämnas att det är avbrottet i medlemsvillkoret som, i sig, är orsaken till att personen förlorar ersättning, inte att anmälan gjorts till fel arbetslöshetskassa. Att personer anmäler sig till fel arbetslöshetskassa bör kunna avhjälpas genom att individen får tillgång till både rätt och lättillgänglig information och ansvaret för det ligger hos berörda aktörer.

Vid arbetsmarknadsdepartementet har en översyn av arbetslöshets-försäkringen gjorts, som till viss del omfattar de frågor som Rikard Larsson omnämner. Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen i november 2017. I propositionen föreslås att det ska framgå tydligt av lagen att rätten till inkomstrelaterad ersättning förutsätter medlemskap under minst tolv sammanhängande månader samt att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna meddela föreskrifter om vissa avbrott i medlemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från när medlemsvillkoret prövas.

Utöver de gränshinder som Rikard Larsson nämner avser regeringen lösa ut ett annat gränshinder. Gränsarbetare som har fyllt 64 år när de återvänder från arbetslandet kan, på grund av en skyddsregel i arbetslöshetsförsäkringen, inte gå med i en arbetslöshetskassa. I propositionen föreslås att rätten till medlemskap i en arbetslöshetskassa ska gälla till månadsskiftet före den månad den sökande fyller 65 år.

Det är fortfarande regeringens ambition att de nya reglerna ska kunna träda i kraft innevarande år.

Stockholm den 6 februari 2018

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.