Gnestapendeln

Skriftlig fråga 2020/21:918 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-12-09
Överlämnad
2020-12-09
Anmäld
2020-12-10
Svarsdatum
2020-12-16
Sista svarsdatum
2020-12-16
Besvarad
2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Föreningen Gnestapendeln har under lång tid verkat för att bevara och utveckla pendeltågstrafiken mellan Södertälje och Gnesta. I likhet med flera andra resenärsföreningar runt om i landet verkar de för förbättrad tillgänglighet för alla pendlare, även för dem som bor i mindre orter. Just nu arbetar man mot Sörmlandsregionens planer på att slopa entimmestrafiken på helger och att återgå till tvåtimmarstrafik på Gnestapendeln från och med 2022. Samtidigt planeras för Mälartågen (Sörmlandspilen) med en väsentligt utökad trafik, men då angör tågen endast Södertälje Syd och Gnesta i närområdet, vilket skulle försämra för ett antal småorter.

Det finns ett antal regionala tågbanor och trafikeringar på järnvägsspåren som saknar stärkt statligt stöd för att fler ska ges tillfälle att resa klimatvänligt på spåren även i de mindre orterna. Vänsterpartiet anser att investeringarna i nya järnvägsspår måste öka för att möta kapacitetsbristen. Dessutom anslår vi i vårt budgetförslag kraftigt utökat statligt stöd till den regionala kollektivtrafiken. För de regionala och lågtrafikerade banorna föreslår vi därutöver reserverade årliga anslag för satsningar. Vi anser att det behövs satsningar för ett sammanhållet järnvägssystem där samhällsnyttan prioriteras framför privatisering och uppsplittring av järnvägstrafiken. Då skapar vi förutsättningar för att Gnestapendeln och andra pendelförbindelser på spåren ska kunna utvecklas med resenären i centrum.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att undvika att försämringar drabbar Gnestapendeln och övrig regional tågtrafik de närmaste åren?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:918 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:918 av Jens Holm (V)
Gnestapendeln

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att undvika att försämringar drabbar Gnestapendeln och övrig regional tågtrafik de närmaste åren.

När det gäller regional kollektivtrafik på järnväg har staten ett stort ansvar som infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som Gnestapendeln och annan regional järnvägstrafik går på. Däremot är det inte regeringen som sköter driften av pendeltågstrafiken, utan det är regionernas ansvar, och besluten kring detta fattas av förtroendevalda i respektive region. Regeringen kan inte bestämma tidtabeller eller vilka stationer som vilka tåg ska stanna vid.

Väl fungerande transporter i hela landet är viktiga för människors möjligheter att ta sig till jobb och skola och för effektiva godstransporter. Att utnyttja järnvägen är ett klimatsmart sätt att resa. Området är därför högt prioriterat av regeringen. Den nu gällande nationella planen för transportinfrastruktur beslutades 2018 och omfattar en satsning på över 700 miljarder kronor vilket bland annat innebär den största järnvägssatsningen i modern tid med omfattande nyinvesteringar men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet.

Regeringen har fortsatt att ta ansvar för och satsa på järnvägen och efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 har anslaget för järnvägsunderhåll utökats med 500 miljoner kronor per år under perioden 2021–2023. Detta möjliggör för Trafikverket att kunna tidigarelägga och utöka järnvägsunderhåll i hela landet.

Regeringens satsningar på järnvägen ger goda möjligheter för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ta sitt ansvar och satsa på och tillhandahålla en väl fungerande regional och lokal trafik på det statligt förvaltade järnvägsnätet.

Regeringen har nu inlett arbetet med att ta fram en ny nationell plan för utveckling av transportsystemet. Investeringar i och underhåll av järnvägen kommer vara fortsatt i fokus för regeringen.

Stockholm den 16 december 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.