Gatuspel

Skriftlig fråga 2006/07:1414 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-06-21
Anmäld
2007-06-21
Besvarad
2007-06-26
Besvarad
2007-07-05
Svar anmält
2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 21 juni

Fråga

2006/07:1414 Gatuspel

av Lars Wegendal (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Under många år har det pågått en olaglig verksamhet längst med Drottninggatan i Stockholm. Flera gäng med spelare lurar på ett utstuderat sätt turister på flera tusen kronor. Detta är naturligtvis en verksamhet som främst sker på sommarhalvåret och man kan konstatera att det är väl organiserade ligor som genomför brotten. Vid flera tillfällen har jag stött på samma gäng även på Ströget i Köpenhamn. Efter flera kontakter genom åren med polisen kan jag konstatera att man uppmärksammat problemet och också gripit personer som aktivt utför dessa brott. Det är högst tillfredsställande.

Nu har även åklagare lagfört en person och målet har nyligen avgjorts i tingsrätten. Målsättningen har varit att få en person, som gripits fyra gånger för samma brott, fälld för dobbleri och naturligtvis med baktanken att få personen fälld för ett brott med så högt straffvärde att det också avskräcker andra för att utföra dessa handlingar. Tyvärr lyckades inte detta eftersom personen dömdes till villkorlig dom för brott mot lotterilagen och dessutom fem års utvisning. Naturligtvis var det sistnämnda bra men det avskräcker inte svenska personer från dessa brott. Det vore naturligtvis en styrka att se över straffvärdet och därmed justera synen på hur grova dessa brott är.

Min fråga till justitieministern är om hon är beredd att se över om inte denna typ av brott ska betraktas som dobbleri och därmed betinga höjda straff.

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1414 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 26 juni

Svar på fråga

2006/07:1414 Gatuspel

Justitieminister Beatrice Ask

Lars Wegendal har frågat mig om jag är beredd att se över om inte gatuspel, med vilket han avser en verksamhet där gäng med spelare lurar turister på pengar, ska betraktas som dobbleri och därmed betinga ett högre straff än som blev fallet i ett domstolsavgörande nyligen. I det aktuella avgörandet dömdes en person för brott mot lotterilagen till villkorlig dom.

Inledningsvis vill jag framhålla att jag inte kan uttala mig om det enskilda fall som Lars Wegendal hänför sig till i sin fråga.

Det är ett centralt moment i samhällets reaktion på olika brott att påföljderna är proportionerliga, det vill säga motsvarar allvaret i brottet.

Spel eller liknande verksamhet som sker olovligen kan bestraffas enligt bestämmelserna om dobbleri i brottsbalken eller straffstadgandet i lotterilagen. Dobbleri omfattar de mera kvalificerade fallen. De aktuella lagrummen innehåller dessutom särskilda straffskalor för grova brott. Det är en fråga för våra domstolar att i det enskilda fallet bedöma hur en brottslig gärning av nu aktuellt slag ska rubriceras och bestämma påföljd.

De aktuella bestämmelserna ger enligt min mening utrymme för nyanserade bedömningar av svårhetsgraden i sådan typ av brottslighet som Lars Wegendal tar upp. Jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder för att ändra lagstiftningen i detta avseende, men följer med intresse de erfarenheter som kan dras av polisens insatser för att stävja denna typ av brottslighet.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.