Fritidsbåtsmuseet i Härnösand

Skriftlig fråga 2022/23:772 av Amanda Lind (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-09
Överlämnad
2023-06-13
Anmäld
2023-06-14
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Den 8 juni kom beskedet att Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) drar sig ur Fritidsbåtsmuseet i Härnösand, vilket innebär att museet tvingas stänga. En stor besvikelse naturligtvis, inte minst för besökarna och för de lokala och regionala aktörerna.

Fritidsbåtsmuseet i Härnösand öppnade i juni 2017 med huvudmännen Sjöhistoriska museet (som är en del av SMTM), Härnösands kommun och Västernorrlands museum. Här kan man ta del av svensk kulturhistoria om båtliv, fritidsbåtens och båtmotorernas historia och om svensk båtbyggarkonst. Här visas många olika typer av fritidsbåtar upp, däribland världsomseglaren Lunkentuss. Som alltid när det gäller kulturarvet är engagemanget från civilsamhället stort och viktigt. Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, även kallad Veteranbåtsföreningen, har bidragit med objekt till Fritidsbåtsmuseets samlingar och medverkar till museets arbete på olika sätt. 

Ambitionen med Fritidsbåtsmuseet var bland annat att decentralisera verksamheten och flytta ut berättelserna om fritidsbåtens historia till fler platser i Sverige. Antalet statliga kulturverksamheter i norra Sverige är få, och detta var ett välkommet tillskott. 

När SMTM nu meddelat att man drar sig ur samarbetet innebär det att museet kommer att stänga då kommunen och regionen inte själva mäktar med att bära och vidareutveckla satsningen. Kommunen och regionen har beklagat detta besked. Fritidsbåtsmuseet bedriver en uppskattad verksamhet som ännu inte hunnit etablera sig ordentligt. Museet öppnade något år före pandemin, och utvecklingsbehov har identifierats. Samtidigt har det funnits en vilja från kommun och region att hitta lösningar för att fortsatt kunna driva Fritidsbåtsmuseet. 

När regeringen tog bort medlen till fri entré på statliga museer motiverades det bland annat med att satsningen inte kom hela landet till del. Om man menade allvar med det kan man fråga sig varför man inte omfördelad medlen till museisatsningar för ökad tillgänglighet till det nationella kulturarvet i hela landet, exempelvis som satsningen i Härnösand. I stället drog regeringen bort medlen helt och ställde de statliga museerna i en tuff ekonomisk situation med sparbehov som följd, samtidigt som tillgängligheten till kulturarvet nu de facto minskar. 

Avvecklingskostnaden för Fritidsbåtsmuseet riskerar nu dessutom att falla på Härnösands kommun och Region Västernorrland vars kulturbudgetar redan är mycket hårt pressade av inflationen och otillräckliga tillskott avseende generella statsbidrag. 

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Hur ämnar ministern att agera framåt för att stärka de statliga museernas närvaro i hela landet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:772 besvarad av Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Ku2023/00749 Ku2023/00750 Kulturdepartementet Kulturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:771 av Anne-Li Sjölund (C) Fritidsbåtsmuseet i Härnösand och svar på fråga 2022/23:772 av Amanda Lind (MP) Fritidsbåtsmuseet i Härnösand

Anne-Li Sjölund har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stärka samarbeten mellan lokal och statlig nivå för att säkerställa lokal museiverksamhet, såsom Fritidsbåtsmuseet i Härnösand, inte helt försvinner när staten lämnar samarbetet. Amanda Lind har frågat mig hur jag ämnar stärka de statliga museernas närvaro i hela landet. Jag svarar på frågorna gemensamt.

Staten, regionerna och kommunerna har ett gemensamt ansvar för kulturområdet. Sedan 2011 finns Kultursamverkansmodellen som är en modell för fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet och ökad samverkan mellan bl.a. de tre nivåerna. Ett område som finansieras inom kultursamverkansmodellen är regional museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete. Kultur är dock en frivillig uppgift för kommuner och regioner och regeringen bestämmer inte över vilka museer som ska bedrivas kommunalt eller regionalt eller vilka museer som ska tilldelas stöd inom modellen.

För museer inom det allmänna museiväsendet gäller, enligt museilagen (2017:563), särskilda bestämmelser om samverkan och spridning i hela landet. Bland annat ska föremål ur de egna samlingarna ställas till varandras förfogande. Regeringen bestämmer i regel inte över vilka samarbeten en enskild myndighet ska ingå.

Statens maritima och transporthistoriska museer utgör ett gott exempel på en myndighet som bedriver verksamhet på flera orter i Sverige. Myndigheten driver och utvecklar bl.a. Marinmuseum i Karlskrona, Vasamuseet i Stockholm och Järnvägsmuseet i Gävle. Vidare fördelar Statens maritima och transporthistoriska museer ekonomiskt stöd till bevarande och brukande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg, ett stöd som går till olika delar av landet. Vid bidragsgivningen ska det beaktas om fartyget är eller avses bli tillgängligt för allmänheten.

Stockholm den 21 juni 2023

Parisa Liljestrand

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.