Framtidens ANDTS-strategi

Skriftlig fråga 2022/23:367 av Helena Lindahl (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-02-16
Överlämnad
2023-02-17
Anmäld
2023-02-21
Svarsdatum
2023-03-01
Sista svarsdatum
2023-03-01
Besvarad
2023-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Den svenska ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) har under lång tid varit föremål för en dragkamp mellan riksdagen och Regeringskansliet. Den 15 juni 2021 avslog en riksdagsmajoritet det dåvarande förslaget till uppdaterad ANDTS-strategi (SoU25). En av motiveringarna bakom avslaget var att strategin inte tog hänsyn till den varierande skadegraden mellan olika tobaks- och nikotinprodukter. För närvarande är det svenska tobakspolitiska målet att all konsumtion ska minska, oavsett produkt. Mitt parti delade riksdagsmajoritetens bedömning och anser att ett mer rimligt mål vore ett som snarare sade att skadeverkningarna till följd av konsumtion ska minska. Det bästa vore såklart om ingen nyttjade tobaksprodukter, men det torde vara betydligt mindre hälsovådligt och i sammanhanget bättre att konvertera rökare till att använda till exempel snus och nikotinportioner i stället.

Som svar på riksdagens avslag på propositionen återkom den dåvarande regeringen i stället med en skrivelse (skr.2021/22:213) till riksdagen den 24 mars förra året. Skrivelsen innehöll dels inget reviderat mål för svensk tobakspolitik, dels innehöll den ett utredningsuppdrag som inte heller det var i linje med riksdagens tillkännagivande. Riksdagen tillkännagav att regeringen skulle ge Socialstyrelsen i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade. Den dåvarande regeringen gav i stället Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks-och nikotinprodukters skadeverkningar. Skadeverkningar av olika tobaks- och nikotinprodukter är redan väldokumenterade och kända, och jag uppfattar att riksdagens tillkännagivande snarare syftade till att synliggöra skillnader i relativ hälsorisk mellan olika tobaks- och nikotinprodukter. De myndighetsuppdrag som nu ligger riskerar att slå fast sådant vi redan vet, till exempel hur hälsovådligt det är att röka respektive snusa. Det intressanta för en befintlig rökare (som sannolikt känner till hälsovådligheten i att röka) kan självklart vara att sluta röka, men den relativa hälsovinsten kan även ligga i att byta till en mindre hälsovådlig nikotinprodukt.

Den dåvarande regeringen tillsatte även en utredning (Dir. 2022:111) för att bland annat se över ett reviderat tobakspolitiskt mål, i motsats till att bara verkställa riksdagens beslut.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed följande:

 

Avser denna regering att agera på de tidigare riksdagsbesluten inom ANDTS och korrigera det pågående arbetet med strategin i enlighet med riksdagens uttryckta vilja?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:367 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 2022/23:367 av Helena Lindahl (C)
Framtidens ANDTS-strategi

Helena Lindahl har frågat mig om regeringen avser att agera på de tidigare riksdagsbesluten inom ANDTS och korrigera det pågående arbetet med strategin i enlighet med riksdagens uttryckta vilja.

Regeringen har den 23 februari 2023 beslutat att ändra uppdraget till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Ändringen innebär att myndigheterna senast den 30 juni 2023 ska lämna en beskrivning av olika produkters skadeverkningar i relation till varandra, utifrån myndigheternas sammanställning av tillgänglig kunskap som vilar på vetenskaplig grund.

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) har i uppdrag att analysera om en förändring av det övergripande målet för ANDTS-politiken, i enlighet med riksdagens tillkännagivande, står i överensstämmelse med Sveriges åtaganden enligt Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll respektive Sveriges skyldigheter enligt den harmoniserade EU-rätten på tobaksområdet.

Jag ser fram emot att del av resultaten av de båda uppdragen innan jag tar ställning till vilka åtgärder som är lämpliga att vidtas.

Stockholm den 1 mars 2023

Jakob Forssmed

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.