Fortkörning vid vägarbeten och trafikolyckor

Skriftlig fråga 2015/16:793 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-11
Överlämnad
2016-02-12
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I dagarna har vi kunnat läsa om hur en brandman tragiskt nog omkom när han arbetade vid en trafikolycka. Man ska inte behöva riskera livet när man själv försöker rädda andras liv ute på våra vägar. Passerande bilister måste visa hänsyn när vägarbetare och räddningspersonal arbetar på, eller i närheten av, våra vägar.

Straffen för fortkörning eller vårdslös körning i närheten av trafikolyckor eller vägarbeten bör kunna ses över. Polisen måste även prioritera detta i sitt trafikrelaterade arbete.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att minska risken för de yrkesgrupper som jobbar på våra vägar? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:793 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01370/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:793 av Edward Riedl (M) Fortkörning vid vägarbeten och trafikolyckor

Edward Riedl har frågat inrikesministern vad han och regeringen gör för att minska risken för de yrkesgrupper som jobbar på våra vägar.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

En god och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare är en högt prioriterad fråga för regeringen. Ingen ska behöva dödas eller skadas i samband med att de utför sitt arbete på eller vid väg. Regeringen har nyligen beslutat en arbetsmiljöstrategi som omfattar en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet. En mycket stor andel av de arbetsrelaterade dödsolyckorna inträffar just vid arbete på och vid väg. För att nå nollvisionen måste riskutsatta branscher uppmärksammas. Regeringen lämnade i samband med strategin ett uppdrag till Arbetsmiljöverket, att i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen, att klargöra vilka riskförhållanden som finns och vilka yrkesgrupper som riskerar att drabbas av olyckor vid arbete på och vid väg. I uppdraget ingår även att myndigheterna ska ta fram ett gemensamt förslag till olycksförebyggande åtgärder. Arbetsmiljöverket, som ska samordna uppdraget, ska återrapportera uppdraget i samband med årsredovisningen för 2016.

Det är vidare så att för de yrkesgrupper som arbetar med underhåll och andra åtgärder på väg krävs en utbildning, Arbete på väg, enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRV2011/44052A. Varje arbetsgivare har en skyldighet att se till att personalen har föreskriven utbildning. Utbildningen är till för att få en ökad kunskap kring hur man på bästa sätt ökar säkerheten för sig själv och andra som arbetar på vägen. Bland annat gäller det kunskap om hur olycks- och vägarbetsplatser skyltas upp och hur det egna fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.

Att trafikanter inte iakttar hastighetsbestämmelser eller andra försiktighetsåtgärder i samband med trafikolyckor eller vägarbeten är ett problem. På många orter förstärks säkerheten för den personal som ska arbeta på en olycks- eller vägarbetsplats med hjälp av så kallade TMA- fordon dvs. fordon med tvärgående skydd, men detta är tyvärr inte möjligt på alla platser i landet. En viktig del i etappmålet i nollvisionen för att människor inte ska skadas eller dödas i trafiken är en ökad hastighetsefterlevnad. Polisen bidrar i arbetet med att utföra hastighetskontroller utifrån den lokala problembilden vilket även inkluderar vägarbetsplatser. Jag kommer att följa den fortsatta utvecklingen men har idag inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.

–

Stockholm den 23 februari 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.