Försvarsmaktens ansvar för PFAS-utsläpp

Skriftlig fråga 2020/21:3507 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-08-24
Överlämnad
2021-08-25
Anmäld
2021-09-02
Svarsdatum
2021-09-08
Sista svarsdatum
2021-09-08
Besvarad
2021-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Problem kopplade till PFAS-utsläpp och till områden och platser som flygvapnet använt sig av genom åren uppmärksammas alltmer och oftare. Så är fallet i Blekinge. I Uppsala pågår rättsliga tvister mellan både det kommunala vattenbolaget och regionen gentemot Försvarsmakten. I Skåne riktas blickarna mot Ängelholm och den tidigare verksamheten vid Skånska flygflottiljen F 10.

Ängelholm har genomfört en ansvarsutredning som entydigt lastar Försvarsmakten. PFAS kopplas till den brandsläckning som gjorts med skum innehållande ämnet. Det handlar om att axla ansvar för miljöskulder som utgör hot mot vatten- och reservvattentäkter. I grunden behövs en samlad strategi kring ansvarsfrågan, då flera orter är i riskzonen, några genom att själva redan nu uppmärksamma det och andra som kan bli medvetna om detta i framtiden. Åtgärder för att sanera, komma till rätta med eller stoppa fortsatt kontaminering av PFAS lär bli nödvändiga. 

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är:

 

Hur försäkrar sig ministern om att Försvarsmakten axlar sitt ansvar för PFAS-utsläpp genom tidigare användande av brandsläckningsskum med detta ämne och tillser att det finns en samlad strategi från myndighetens sida att hantera frågan?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3507 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2021/00932 Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3507 av Hans Wallmark (M)
Försvarsmaktens ansvar för PFAS-utsläpp

Hans Wallmark har frågat mig hur jag försäkrar mig om att Försvarsmakten axlar sitt ansvar för PFAS-utsläpp genom tidigare användande av brandsläckningsskum med detta ämne och tillser att det finns en samlad strategi från myndighetens sida att hantera frågan.

Regeringen ser allvarligt på spridningen av högfluorerade ämnen, s.k. PFAS i vår miljö. Regeringen anser det viktigt att Försvarsmakten har en hög ambitionsnivå när det gäller att minimera miljöeffekterna av sin verksamhet. Regeringen gav därför Försvarsmakten i uppdrag att under 2020 bland annat ta fram en handlingsplan för områden som har förorenats av högfluorerande ämnen, s.k. PFAS. Regeringen uppdrog också åt Försvarsmakten att senast den 22 februari 2021 redovisa både vidtagna och planerade åtgärder vad gäller förorenade områden samt se över hur myndigheten kan öka takten i arbetet och hitta effektiva metoder för efterbehandling av förorenade områden

Av Försvarsmaktens handlingsplan för PFAS-förorenade områden, som redovisades i juni 2020, framgår det bl.a. att Försvarsmakten sedan 2012 systematiskt har arbetat med att identifiera och inventera PFAS-föroreningar och genomföra relevanta skydds- och efterbehandlingsåtgärder där det är möjligt. Vidare har undersökningsinsatser hittills gjorts vid ca 70 olika verksamhetsplatser och Försvarsmakten har hittills sedan 2012 lagt ned ca 150 miljoner kronor på PFAS-utredningar och efterbehandling. Försvarsmakten har också initierat ett samarbetsprojekt med försvarssektorn (Försvarets materielverk och Fortifikationsverket) och Research Institutes of Sweden (RISE) inom vilket eftersöks tekniska och hållbara lösningar för substitution av PFAS-innehållande släckmedel samt reningsmetoder för vatten och efterbehandling av jord och mark. Försvarsmakten har även för att minska tillförsel och spridning av PFAS till miljön, som skyddsåtgärd, stoppat all övningsverksamhet inom flygvapnet med släckmedel som innehåller PFAS.

Enligt myndighetens instruktion ska Försvarsmakten, med beaktande av de krav som myndighetens uppgifter enligt instruktionen ställer, ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. För att åstadkomma detta har Försvarsmakten bl.a. antagit en egen miljöpolicy och egna miljömål för Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmaktens verksamhet prövas i förekommande fall enligt miljöbalkens bestämmelser.

Skyldigheten att avhjälpa miljöskador regleras bl.a. i miljöbalken. Miljöbalken reglerar också hur ansvarsfördelning ska göras när flera verksamhetsutövare är ansvariga för en skada. Av förordningen med instruktion för Försvarsmakten följer vidare att Försvarsmakten ska, utöver vad som följer av miljöbalken och i den utsträckning myndighetens resurser medger det, avhjälpa föroreningsskador

Det är alltid den som vidtar en åtgärd eller verksamhet som kan orsaka eller har orsakat en förorening, som är ansvarig för att förhindra eller åtgärda en föroreningsskada i skälig omfattning. I den mån Försvarsmakten har orsakat en skada har myndigheten således att vidta åtgärder i enlighet med den reglering som beskrivs ovan.

Stockholm den 8 september 2021

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.