Försvarsindustrin och dess antikorruptionsarbete

Skriftlig fråga 2015/16:641 av Lena Asplund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-19
Överlämnad
2016-01-19
Anmäld
2016-01-20
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

År 2014 lanserade Försvarsexportmyndigheten (FXM) och den svenska branschorganisationen Soff en utbildning mot korruption. Utbildningen, som är webbaserad, har blivit en succé och använts av ca 4 000 anställda inom den svenska försvarsindustrin.

Kursen kombinerar kunskap om lagstiftning på området med övningar och tips på hur man inom företagen kan arbeta vidare med frågorna.

Antikorruptionsarbetet är oerhört viktigt, då korruption är olagligt och oetiskt och grovt snedvrider konkurrensen.

Den S- och MP-ledda regeringen har dock valt att lägga ned Försvarsexportmyndigheten. Från den 31 december 2015 existerar inte längre myndigheten.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur säkerställs det fortsatta svenska antikorruptionsarbetet, och vem ska ansvara för det?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:641 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö206/00076/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:641 av Lena Asplund (M) Försvarsindustrin och dess antikorruptionsarbete

Lena Asplund har frågat mig hur det fortsatta svenska antikorruptionsarbetet säkerställs och vem ska ansvara för det?

I enlighet med regeringens beslut i april 2015 och vad regeringen anfört i budgetpropositionen för 2016 avvecklas Försvarsexportmyndigheten (FXM) och från och med 1 januari 2016 har Försvarets materielverk (FMV) uppgiften att ansvara för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.

Av beslutet framgår också att FMV ska säkerställa att uppgiften kan inordnas med bibehållen transparens och affärsmässighet samt hanteras parallellt med myndighetens övriga uppgifter.

I enlighet med regeringens beslut har FMV i december 2015 redovisat hur uppgiften inordnas i myndigheten. Av redovisningen framgår bl.a. att FMV redan aktivt arbetar med åtgärder i form av seminarier där frågor om transparens och affärsmässighet står i fokus. Vidare redovisar FMV att de avser att fortsätta arbetet avseende flera av FXM:s policies och rutiner om bl.a. arbetssätt som främjar affärsmässighet och transparens, såväl internt som externt mot allmänheten. Detta omfattar bl.a. riskhantering avseende korruption. Vidare redovisar FMV att man övertar det verktyg som FXM har för utbildning i frågor om korruption.

Stockholm den 27 januari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.