Försvaret och PFAS

Skriftlig fråga 2020/21:2051 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-03-03
Överlämnad
2021-03-03
Anmäld
2021-03-04
Svarsdatum
2021-03-10
Sista svarsdatum
2021-03-10
Besvarad
2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Nyligen skickade Försvarsmakten en återrapport till regeringen om sitt arbete med förorenade områden. Rapporten i sig innehåller ytterst få svar på vilka konkreta åtgärder man avser att vidta för att öka takten i saneringen, vilket var vad regeringen faktiskt frågade efter i regleringsbrevet för år 2020. I stället redovisas att hittillsvarande arbete framför allt har gått ut på att identifiera och klassificera olika förorenade områden. Enligt rapporten har Försvarsmakten i dagsläget kännedom om 2 090 områden som är förorenade eller potentiellt förorenade, varav ett fåtal har sanerats under årens lopp. Märkligt är dock att antalet områden som förorenats av PFAS-kemikalier är exkluderade från sammanställningen.

Med tanke på de ytterst allvarliga hälsoeffekter som kan uppstå till följd av PFAS-kemikalier måste det anses ytterst angeläget att även dessa områden ingår i statens saneringsplaner och efterbehandlas på ett konkret sätt. Detta är inte minst viktigt då det är känt att vissa av dessa förorenade områden till och med finns i anslutning till dricksvattentäkter.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka skäl ligger till grund för att sanering av PFAS-förorenade områden är exkluderade i Försvarsmaktens rapport, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att efterbehandling av dessa områden snarast ska kunna påbörjas?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2051 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)


Svar på fråga 2020/21:2051 av Betty Malmberg (M)
Försvaret och PFAS

Betty Malmberg har frågat mig vilka skäl som ligger till grund för att sanering av PFAS-förorenade områden är exkluderade i Försvarsmaktens rapport, och vilka åtgärder jag avser att vidta för att efterbehandling av dessa områden snarast ska kunna påbörjas.

Regeringen tycker det är viktigt att Försvarsmakten har en hög ambitionsnivå när det gäller att minimera miljöeffekterna av sin verksamhet.

Skyldigheten att avhjälpa miljöskador regleras bl.a. i miljöbalken. Vidare framgår det av förordningen med instruktion för Försvarsmakten att Försvarsmakten ska, utöver vad som följer av miljöbalken och i den utsträckning myndighetens resurser medger det, avhjälpa föroreningsskador bl.a. i enlighet med myndighetens inventering av förorenade områden som orsakats av tidigare militär verksamhet. Enligt myndighetens instruktion ska Försvarsmakten, med beaktande av de krav som myndighetens uppgifter enligt instruktionen ställer, ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred.

Regeringen ser allvarligt på spridningen av högfluorerade ämnen, s.k. PFAS, i vår miljö. Det var därför regeringen gav Försvarsmakten i uppdrag att till den 1 juni 2020 ta fram en handlingsplan för områden som har förorenats av PFAS. I samma uppdrag uppdrog regeringen också åt Försvarsmakten att senast den 22 februari 2021 redovisa både vidtagna och planerade åtgärder vad gäller förorenade områden samt se över hur myndigheten kan öka takten och hitta effektiva metoder för efterbehandling av förorenade områden.

Av Försvarsmaktens handlingsplan för PFAS-förorenade områden, som redovisades i juni 2020, framgår det bl.a. att Försvarsmakten sedan 2012 systematiskt har arbetat med att identifiera och inventera PFAS-föroreningar och genomföra relevanta skydds- och efterbehandlingsåtgärder där det är möjligt. Vidare har undersökningsinsatser hittills gjorts vid ca 70 olika verksamhetsplatser. Försvarsmakten har också initierat ett samarbetsprojekt med försvarssektorn (Försvarets materielverk och Fortifikationsverket) och Research Institutes of Sweden (RISE) inom vilket eftersöks tekniska och hållbara lösningar för substitution av PFAS-innehållande släckmedel samt reningsmetoder för vatten och efterbehandling av jord och mark.

Regeringskansliet analyserar nu redovisningen från Försvarsmakten som nyligen har inkommit.

Stockholm den 10 mars 2021

Peter Hultqvist

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.