Till innehåll på sidan

Försämrad samhällsservice för företagarna och de boende i Hagfors

Skriftlig fråga 2012/13:599 av Larsson, Lars Mejern (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-06-18
Anmäld
2013-06-18
Besvarad
2013-06-26
Svar anmält
2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 18 juni

Fråga

2012/13:599 Försämrad samhällsservice för företagarna och de boende i Hagfors

av Lars Mejern Larsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Statens myndigheter och företag avvecklar alltmer av sin verksamhet ute i landet. Det berör framför allt de delar av landet som är mer glest befolkade. Posten AB tillhör denna grupp av företag som koncentrerar sin verksamhet till de större regionala orterna. Detta innebär längre resor för företagarna och de boende i Hagfors. Även Transportstyrelsen och polisen fattar beslut som innebär försämringar. När körkort och pass ska hämtas ut kan det numera bara ske på de större orterna, då de ska hämtas ut hos företagscenter eller hos närmaste polismyndighet i stället för hos Postens ombud.

Tillgång till arbete och bra bostäder är inte tillräckligt för att rekrytera personal och företag till glesbygdskommunerna. Försämrad samhällsservice är ett verkligt hot mot en levande landsbygd. Företagarna måste kunna bedriva sin verksamhet även om de väljer att etablera sig utanför storstadsområdena. Saknas tillgång till en bra och fungerande samhällsservice så minskar intresset att flytta ut i landet från tätorterna. Kommunerna måste kunna erbjuda arbete, bra bostäder och en fungerande service. Staten måste dra sitt strå till stacken för att hela landet ska leva. Staten måste se till helheten i stället för till den egna myndighetsutövningen. Kommunerna kan inte stå ensamma i detta.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att samhällsservicen även ska fungera i glesbygden?

Svar på skriftlig fråga 2012/13:599 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 26 juni

Svar på fråga

2012/13:599 Försämrad samhällsservice för företagarna och de boende i Hagfors

Näringsminister Annie Lööf

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att samhällsservicen även ska fungera i glesbygden.

Regeringen verkar för att förbättra förutsättningarna för att driva företag, arbeta och bo i alla delar av landet. Tillgänglighet till olika typer av offentlig samhällsservice och kommersiell service i form av dagligvaror och drivmedel är en viktig förutsättning för attraktiva miljöer för boende och företagande.

Regeringen har under perioden 2009–2014 beslutat om 145 miljoner kronor i extra medel till utveckling av service i gles- och landsbygder. Utöver detta beviljar även de aktörer i länen som har ansvar för regionala tillväxtfrågor årligen ungefär 35 miljoner kronor i stöd till butiker och drivmedelsstationer. Regeringen har dessutom beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva ett bidrag på 45 miljoner kronor 2012–2015 för att bland annat stödja lokala servicelösningar.

Insatser som syftar till att förbättra tillgången till service i gles- och landsbygder sker även ofta inom ramen för de regionala serviceprogram som tagits fram i alla län.

Det finns flera skäl till att statliga myndigheter behöver ha en lokal närvaro. I en del fall behöver myndigheten kunna ordna personliga möten med handläggare eller annan personal. Den samverkan som i dag finns mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten medför att service kan upprätthållas på många orter där det annars inte skulle vara möjligt att ha lokal närvaro. Samtidigt har myndigheternas möjligheter att ge service genom andra kanaler än det personliga mötet förbättrats. Genom telefon och internet är det i dag möjligt att sköta många av de ärenden som tidigare krävde ett personligt besök.

Det är enligt regeringen viktigt att överväga om statliga myndigheters lokalisering i ökad utsträckning kan få en spridning över landet. Det handlar om att noga pröva om myndigheter kan lokaliseras utanför storstäderna, i första hand till länscentrum eller andra större orter. En utgångspunkt vid ett sådant övervägande ska vara att myndigheterna ges goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.