Fördjupat nordiskt samarbete

Skriftlig fråga 2015/16:620 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-13
Överlämnad
2016-01-13
Anmäld
2016-01-14
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

I svåra tider prövas såväl stater och deras regeringar som enskilda människor och deras anhöriga. Det senaste halvårets kraftiga ökning av antalet asylsökande som söker sig till de nordiska länderna är bara en av flera prövningar som vårt land just nu möter.

Vid en stor ökning av antalet asylsökande, till ett begränsat geografiskt område, uppstår en problematik när hus och sängplatser helt enkelt riskerar att ta slut. För att få bukt med detta – och på ett effektivt och humant sätt säkerställa att människors skyddsbehov tillhandahålls – är en tänkbar lösning att uppdraget delas av fler än bara ett land.

I denna kontext är de nordiska länderna viktiga, som en grupp länder i Europa med starka ekonomier och goda förutsättningar för ett generöst mottagande. Det är däremot tydligt att Sverige är det enda land i Norden som tar sitt fulla ansvar.

De volymreglerande åtgärder regeringen gjort under hösten har inte lett till ett ökat eller fördjupat nordiskt samarbete. Införandet av id-kontroller i Köpenhamnsregionen på svenskt initiativ har åtföljts av danska åtstramningar, bland annat vid gränsen till Tyskland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Vilka initiativ tar statsrådet för att mana till, och underlätta för, nordiskt samarbete i samband med flyktingkrisen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:620 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:578 av Hans Wallmark (M) Åtgärder för stärkta relationer mellan Sverige och Danmark samt fråga 2015/16:620 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Fördjupat nordiskt samarbete

Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stärka relationerna mellan Sverige och Danmark. Jesper Skalberg Karlsson har frågat statsrådet Kristina Persson vilka initiativ statsrådet tar för att mana till, och underlätta för, nordiskt samarbete i samband med flykting-krisen. Den sistnämnda frågan har överlämnats till mig och jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Danmark är ett nära grannland. Våra relationer präglas av en gemensam historia, den geografiska närheten och att Danmark är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Den integrationsprocess som vuxit fram i Öresundsregionen sedan Öresundsförbindelsens öppnande år 2000 är mycket viktig för de svensk-danska förbindelserna.

På detta bygger vi ständigt vidare. Ett konkret exempel är det sam-förståndsavtal om närmare försvarssamarbete med Danmark som undertecknades den 14 januari i år. Stärkta relationer uppnås också genom arbetet med att lösa gränshinderfrågor och genom de täta kontakterna mellan svenska och danska ministrar och andra regeringsföreträdare.

Vi utrikesministrar träffas regelbundet i nordiska och nordisk-baltiska format och även naturligtvis i EU-sammanhang. Vid nästan varje tillfälle det senaste halvåret har flyktingkrisen varit uppe till diskussion.

Tillsammans med Finlands utrikesminister tog jag initiativ till ett särskilt möte i nordisk utrikesministerkrets på temat migration i december förra året. Där diskuterade vi behovet av gemensamt nordiskt agerande och vårt samarbete kommer att fortsätta under 2016.

Stockholm den 20 januari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.