Till innehåll på sidan

Förbjudna kemikalier i importerade frukter och grönsaker

Skriftlig fråga 2015/16:1038 av Kristina Yngwe (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06
Besvarad
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

22 av världens farligaste bekämpningsmedel har under de senaste fem åren hittats i mat som varit på väg till svenska mataffärer och restauranger. Trots att bekämpningsmedlen även förekommer i frukt och grönsaker odlade i EU-länder, där gifterna är förbjudna, händer inget. Det handlar bland annat om gurka från Holland, äpplen från Belgien, olivolja från Grekland och apelsiner från Spanien. Resterna håller sig under gränsvärdena och därför agerar varken Livsmedelsverket eller EU:s livsmedelsorganisation Efsa.

Men att icke tillåtna bekämpningsmedel ändå används i EU är mycket problematiskt. Framför allt ur konsumentperspektiv, då konsumenterna riskerar att få i sig farliga och cancerogena gifter, men även ur konkurrenskraftssynpunkt. Den sunda och säkra svenska maten produceras under ett hårt regelverk med en ännu mindre bekämpningsmedelsarsenal än andra länders i EU. Att producenter i andra länder dessutom använder bekämpningsmedel som är förbjudna i EU snedvrider konkurrensen på den inre marknaden ytterligare. Därför är det viktigt att Sverige markerar gentemot de länder där förbjudna ämnen används så att tillsynen i dessa länder skärps.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

 

Vad tänker statsrådet göra för att användning av förbjudna preparat i EU-länderna ska upphöra?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1038 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/02433/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1038 av Kristina Yngwe (C) Förbjudna kemikalier i importerade frukter och grönsaker

Kristina Yngwe har frågat mig vad jag avser att göra för att användning av förbjudna preparat i EU-länderna ska upphöra.

Bakgrunden till frågan är troligen de uppgifter som cirkulerat i massmedierna den senaste veckan. Det har rapporterats att resthalter av bekämpningsmedel som inte är godkända för användning i EU har hittats i kontroller av frukt och grönt importerat till Sverige.

Vissa bekämpningsmedel är tillåtna att användas i andra delar av världen även om de inte är godkända för användning i EU. Därför förekommer det ibland rester av sådana bekämpningsmedel när man i livsmedelskontrollen tar prover på frukt och grönt som har importerats till unionen.

För att skydda konsumenterna har vi tillsammans på EU-nivå fastställt gränsvärden för vilka resthalter av bekämpningsmedel som får förekomma i livsmedel. Gränsvärdena sätts på så låg nivå som möjligt och efter noggranna vetenskapliga utvärderingar. Dessutom används säkerhetsmarginaler för att ytterligare öka konsumenternas säkerhet.

Fynden av resthalter av bekämpningsmedel som inte är godkända för användning i EU härrör till större delen från frukt och grönt som importerats till unionen från andra delar av världen. Under förutsättning att halterna av bekämpningsmedelsrester i frukt och grönt som har importerats från tredje land inte överskrider de gränsvärden vi gemensamt har fastställt i EU så är de således både lagliga och bedömda som säkra för konsumenterna. När det gäller olaglig användning av bekämpningsmedel vid produktion av frukt och grönt i EU-länder är den självklart oacceptabel.

Livsmedelsverket ingriper när gränsvärden för resthalter överskrids. När livsmedelskontrollen visar högre halter än gränsvärdet får produkterna inte säljas. Produktionslandets myndigheter meddelas också. Det företag som sålt partierna måste sedan visa upp felfria leveranser vid tre tillfällen för att få sälja sina produkter igen.

Upptäcks halter som kan medföra akuta hälsorisker för konsumenterna kräver Livsmedelsverket att varorna ska dras tillbaka från marknaden. Dessutom skickas ett varningsmeddelande till övriga EU-länder. Vid sådana överskridanden agerar Sverige aktivt i Bryssel.

EU:s medlemsstater är alla skyldiga att se till att endast godkända växtskyddsmedel används i produktionen i det egna landet. De ska också beivra olaglig användning. I Sverige ligger tillsynsansvaret för dessa frågor på kommunerna och länsstyrelserna. Medlemsstaternas kontrollsystem för livsmedel är föremål för löpande revisioner av EU:s kontor för livsmedels- och veterinärfrågor.

Vill man som konsument undvika bekämpningsmedelsrester finns det i dagsläget ett rikt utbud av ekologisk frukt och grönt att välja bland. Konsumenterna kan förstås också göra val som främjar den svenska modernäringen med dess mervärden.

Stockholm den 6 april 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.