Till innehåll på sidan

Föräldraavdraget och barns rätt till personlig assistans

Skriftlig fråga 2023/24:368 av Nadja Awad (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-12-08
Överlämnad
2023-12-11
Anmäld
2023-12-12
Svarsdatum
2023-12-20
Sista svarsdatum
2023-12-20
Besvarad
2023-12-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

I januari 2023 trädde nya regler i kraft som var tänkta att stärka barns rätt till personlig assistans och öka rättssäkerheten i bedömningen av föräldraansvaret, bland annat genom att ersätta den tidigare bedömningen av föräldraansvaret (bland annat baserat på barnets ålder) med en schablon (föräldraavdraget). Med lagändringen skulle de godtyckliga aspekterna med föräldraansvaret försvinna. Avdraget skulle vara så litet att även små barn skulle få assistans om de hade stora behov.

Funktionsrättsorganisationer har uppmärksammat att Försäkringskassan, efter den nya lagändringen, bedömer barns grundläggande behov med hänsyn till ålder innan de gör föräldraavdraget. Problem har alltså uppstått i tillämpningen. Försäkringskassan fastställer först barnets assistansbehov och beaktar då föräldraansvaret, för att sedan dra föräldraavdrag från assistansbehovet. Det leder till dubbla avdrag – något som inte skulle ske.

Vänsterpartiet ser allvarligt på att Försäkringskassan gör andra tolkningar än vad vi menar bör vara intentionen, vad gäller föräldraavdraget och barns hjälpbehov. Vi anser att regeringen bör åtgärda det omgående. Det är oacceptabelt att dubbla avdrag görs för barn som kan vara i stort behov av assistans.

Regeringen har alla möjligheter att åtgärda problemet. Vänsterpartiet menar att det behöver ske snarast möjligt. Även om det är Försäkringskassan som människor är i direktkontakt med är det viktigt att upprepa att myndigheten agerar efter politiska beslut. Regeringen skulle exempelvis kunna minska föräldraavdraget och via regleringsbrev till Försäkringskassan uppfordra myndigheten att upphöra med de dubbla avdragen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder, såsom att minska föräldraavdraget eller genom regleringsbrev till Försäkringskassan, för att säkerställa barns rätt till personlig assistans?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:368 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)


Svar på fråga 2023/24:368 av Nadja Awad (V)
Föräldraavdraget och barns rätt till personlig assistans

Nadja Awad har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder, såsom att minska föräldraavdraget eller genom regleringsbrev till Försäkringskassan, för att säkerställa barns rätt till personlig assistans.

Personlig assistans är en viktig frihetsreform, för såväl barn som vuxna med funktionsnedsättning, som regeringen värnar. Regeringens ambition är tydlig, den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet och alla som har rätt till stöd ska få det. Den 1 januari 2023 trädde en ny lagstiftning i kraft som innebär stärkt rätt till personlig assistans. Syftet med reformen är att fler personer och framför allt fler barn, ska få assistansersättning.

Försäkringskassans uppföljningsrapport från oktober 2023, efter ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2023, visar att så här långt har fler barn än tidigare beviljats ersättning. Barn i åldrarna 1–6 år har också i genomsnitt beviljats fler antal timmar. Försäkringskassan understryker samtidigt i rapporten att det är för tidigt att dra någon slutsats av om detta beror på det införda schabloniserade föräldraavdraget. Regeringen instämmer i att det ännu är för tidigt att dra någon slutsats av reformen, som genomfördes för knappt ett år sedan.

Regeringen fortsätter att noga följa reformens utfall och har gett ett utvärderingsuppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). ISF ska analysera hur den nya regleringen om föräldraavdraget och övriga lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2023 har påverkat rätten till assistansersättning. Uppdraget ska delredovisas den 23 januari 2024.

Stockholm den 20 december 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.