Folkomröstning om Hallands framtid

Skriftlig fråga 2015/16:1137 av Jenny Petersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-22
Överlämnad
2016-04-25
Anmäld
2016-04-26
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Kommittén som av regeringen fått i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning har nu släppt en omritad karta där Sverige delats upp i sex storregioner. Förslaget, eller diskussionsunderlaget som de kallar det, berör hela landet och har gjort många upprörda.

Statsrådet Ardalan Shekarabi har i ett tidigare svar på en skriftlig frågor betonat vikten av dialog och förankring med de län och landsting som berörs.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Hur ställer sig statsrådet till att det på sikt kan bli folkomröstning om den nya storregion Halland föreslås att ingå i?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1137 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/01627/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1137 av Jenny Petersson (M) Folkomröstning om Hallands framtid

Jenny Petersson har, mot bakgrund av att Indelningskommittén presenterat ett diskussionsunderlag i form av en karta med färre län och landsting än i dag, frågat hur jag ställer mig till att det på sikt kan bli folkomröstning om den nya storregion som Halland föreslås ingå i.

Som Jenny Petersson skriver i sin fråga har jag i ett tidigare svar på en skriftlig fråga (fråga 2015/16:971 Nya storregioner) betonat vikten av dialog och förankring med de län och landsting som berörs. Detta uttrycks också i kommitténs direktiv. Kommitténs arbete pågår fortfarande och jag avser inte att föregripa utredningens förslag.

När det gäller befolkningens möjlighet att säga sitt i en folkomröstning kan emellertid konstateras att det i indelningslagen inte finns några sådana bestämmelser avseende indelning av landsting. Det blir därför upp till Hallands läns landsting att bedöma om och i så fall hur man avser genomföra något särskilt initiativ avseende befolkningens inställning.

Fullmäktige får enligt kommunallagen besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende ska inhämtas synpunkter från befolkningen. Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Folkinitiativ kan vidare väckas av minst tio procent av de röstberättigande medlemmarna. Fullmäktige ska då besluta om folkomröstning om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar emot förslaget. En folkomröstning är enbart rådgivande. Den slutliga beslutanderätten ankommer på fullmäktige.

En ändrad landstingsindelning innebär också en ändrad länsindelning. Eftersom länsindelningen utgör statens indelning av sin verksamhet innebär detta att ytterligare perspektiv måste beaktas vid prövning av frågor om indelningsändring än vid en ändrad kommunindelning.

Stockholm den 4 maj 2016

Ardalan Shekarabi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.