Till innehåll på sidan

Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller

Skriftlig fråga 2022/23:472 av Ulrika Heie (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-20
Överlämnad
2023-03-21
Anmäld
2023-03-22
Svarsdatum
2023-03-29
Sista svarsdatum
2023-03-29
Besvarad
2023-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Det system som finansierar säkerhetskontroller vid svenska flygplatser bygger på principen att användarna betalar för den infrastruktur de nyttjar genom en avgift per passagerare. Detta har fungerat väl i normala tider, men när pandemin slog till försvann merparten av intäkterna till systemet.

Då merparten av kostnaderna för säkerhetskontrollerna kvarstod under hela pandemin har ett underskott som nu uppgår till över 1 miljard kronor växt fram. Detta ska enligt gällande regelverk successivt tas ut genom höjda avgifter för flygbolagen. Det skulle innebära stora kostnadsökningar, vilket i sin tur riskerar att leda till högre biljettpriser, försämrad tillgänglighet mellan olika landsdelar och till andra länder och försämrade förhållanden för en bransch som ännu inte återhämtat sig från pandemin.

Den tidigare regeringen remitterade våren 2022 promemorian Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I promemorian föreslogs en tillfällig lagändring som gör det möjligt att göra avsteg från avgiftssystemet om det behövs med anledning av pandemin. Därmed skulle staten kunna skjuta till medel och avlasta den av pandemin hårt pressade flygsektorn i denna extraordinära situation.

Förslagen mottogs i huvudsak väl men har hittills inte föranlett vidare åtgärder från vare sig den tidigare eller nuvarande regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Hur avser statsrådet att gå vidare med det lagförslag som tagits fram om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:472 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/ 02094 Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:472 av Ulrika Heie (C)
Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller

Ulrika Heie har frågat mig hur jag avser att gå vidare med det lagförslag som tagits fram om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller.

Av lagen (2004:1100) om luftfartsskydd framgår att flygplatshavarnas kostnader för obligatoriska säkerhetskontroller ska täckas av en avgift som tas ut i ett avgiftsutjämningssystem (gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage, GAS), som omfattar alla flygplatser som är säkerhetsgodkända. Som Ulrika Heie beskriver har den kraftigt minskade flygtrafiken under pandemin fått stora konsekvenser för GAS. Säkerhetskontrollerna har behövt upprätthållas medan den kommersiella flygtrafiken som finansierar systemet kraftigt har minskat och därmed har ett underskott uppstått.

Transportstyrelsen inkom i juni 2021 med en framställan om att 80 procent av underskottet skulle hanteras genom ett statligt tillskott, och resterande 20 procent av underskottet genom förlängd återhämtningstid till sju år.

Den förra regeringen remitterade våren 2022 ett förslag om en ändring i lagen om luftfartsskydd. Ändringen skulle göra det möjligt att till viss del täcka kostnader på annat sätt än med avgifter om det behövdes för att hantera de ekonomiska effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19. Ändringen föreslogs vara tidsbegränsad till ett år. Den förra regeringen valde att inte gå vidare med förslaget.

Jag anser att flyget och flygplatserna har en mycket viktig roll i transportsystemet. Regeringen gav därför i december 2022 Trafikverket i uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser med 27 flygplatser om att de ska vara beredskapsflygplatser under 2023.

Jag har också bland annat mottagit promemorian Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3) som innehåller en rad förslag rörande det statliga ansvaret för det svenska flygplatssystemet. Promemorian är på remiss till och med den 23 maj.

Jag anser att det är viktigt att luftfarten har goda konkurrensförutsättningar och följer därför flygets utveckling mycket noga. När förslagen i den nämnda promemorian har remissbehandlats kommer de att hanteras tillsammans med förslagen från Arlandautredningen. Den föreslagna ändringen i lagen om luftfartsskydd, som den förra regeringen valde att inte gå vidare med, bereds fortfarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 28 mars 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.