Fixering av suggor

Skriftlig fråga 2014/15:477 av Catharina Bråkenhielm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-04-28
Överlämnad
2015-04-29
Anmäld
2015-05-05
Svarsdatum
2015-05-06
Sista svarsdatum
2015-05-06
Besvarad
2015-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det nya kontrollprogram som Sveriges Grisföretagare vill genomföra inom grisuppfödningen bryter i flera delar mot djurskyddslagen, bland annat när det gäller att fixera suggan i burar i uppemot fem dagar i samband med grisningen. Men när grisföretagarnas studie, som har genomförts på tolv gårdar under ett år, presenterades i dag visade det sig att fixeringen inte har lett till att färre smågrisar har dött.

Att minska smågrisdödligheten har varit grisföretagarnas huvudargument för att genomföra studien. På så sätt skulle djurskyddet för smågrisarna bli bättre, enligt branschen.

Andra delar av grisföretagarnas djurförsök är att låta grisarna ha mindre yta att röra sig på och att vänja av smågrisarna tidigare från suggan. Studien med fixering av suggor som är i brunst fick avbrytas då de stod i sin avföring, blev för smutsiga och krävde mer antibiotika. Däremot minskade antibiotikaanvändningen vid smågrisarnas tidigare avvänjning, jämfört med året innan.

Sveriges Grisföretagare lämnar i dagarna in sin ansökan till Jordbruksverket om att få starta det nya kontrollprogrammet. Studien ska nu utvärderas av en oberoende expertgrupp innan Jordbruksverket fattar sitt beslut.

Kan det verkligen vara rimligt att hantera djur på det här viset – djurskyddslagen gäller väl?

Min fråga till statsrådet är:

 

Tänker statsrådet ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta några andra generella åtgärder med anledning av det som har framkommit om hur suggorna hanteras?

Svar på skriftlig fråga 2014/15:477 besvarad av Sven-Erik Bucht (S), statsråd

Dnr N2015/3770/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:477 av Catharina Bråkenhielm (S) Fixering av suggor

Catharina Bråkenhielm har frågat mig om jag tänker ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta några andra generella åtgärder med anledning av Sveriges Grisföretagares ansökan till Statens jordbruksverk om att få starta ett nytt kontrollprogram och mot bakgrund av det som framkommit om hur suggorna hanteras i det försök som Sveriges Grisföretagare har genomfört.

Inledningsvis vill jag understryka att regeringen prioriterar ett gott djurskydd.

När det gäller det försök som den svenska näringen genomfört så är detta just ett försök. För att få göra en sådan studie krävs det dels ett verksamhetstillstånd av Jordbruksverket, dels ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Resultatet av försöket har överlämnats till Jordbruksverket och ska nu utvärderas av två externa experter innan Jordbruksverket tar ställning till grisnäringens ansökan om kontrollprogram. Hur ett eventuellt kontrollprogram för grishållning kommer att utformas vet vi alltså inte i dag, och dessa myndighetsbeslut är ingenting jag som minister kan, eller ska, lägga mig i.

Regeringen arbetar sedan en längre tid med att se över de rättsliga förutsättningarna för kontrollprogram i allmänhet. Detta är ett arbete som syftar till att stärka den rättsliga regleringen av programmen. Det förslag som regeringen har skickat ut på remiss innebär bland annat att förutsättningarna för att kontrollprogram ska kunna godkännas blir tydligare. Programmen måste bland annat vara utformade så att de grundläggande bestämmelserna enligt djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och kraven i EU:s regler följs. De åtgärder som djurhållarna åtar sig att vidta ska också vara sådana att de säkerställer att djurskyddsnivån inte sänks.

Stockholm den 6 maj 2015

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.