EU:s relationer med Vitryssland

Skriftlig fråga 2016/17:761 av Christian Holm Barenfeld (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-01-31
Överlämnad
2017-01-31
Anmäld
2017-02-01
Svarsdatum
2017-02-08
Sista svarsdatum
2017-02-08
Besvarad
2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

EU-kommissionen avser såvitt jag förstår att avskaffa de i dag gällande kvoterna på import av textilprodukter från Vitryssland i syfte att förbättra unionens bilaterala relationer med landet. Det förefaller dessvärre finnas en vilja att öppna upp och normalisera relationerna med det land som inte sällan beskrivs som Europas sista diktatur och som leds av diktatorn Aljaksandr Lukasjenka. Har jag förstått rätt så är en av anledningarna till förändringen förbättringar gällande mänskliga rättigheter. Mig veterligen har dessvärre i grunden inget positivt skett på den fronten.

Med anledning av ovanstående är min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad är ministerns och den svenska regeringens ståndpunkt i denna fråga, och hur kommer man att agera i frågan framöver?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:761 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Linde

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:761 av Christian Holm Barenfeld (M) EU:s relationer med Vitryssland samt fråga 2016:783 av Tina Acketoft (L) Sanktionerna mot Belarus

Christian Holm Barenfeld har frågat utrikesministern om regeringens ståndpunkt i frågan om avskaffande av kvoterna på import av textilprodukter från Vitryssland, och hur regeringen kommer att agera i frågan framöver. Frågan har överlämnats till mig.

Tina Acketoft har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att stoppa förslaget att avskaffa de rådande kvoterna på import av textilprodukter från Belarus. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Regeringen ser fortsatt med oro på situationen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland. Bland annat tillämpar Vitryssland, som enda land i Europa, fortfarande dödsstraff och fyra bekräftade dödsdomar verkställdes under 2016. Detta är oacceptabelt.

Givet Vitrysslands brister vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter förordar Sverige en EU-politik som är kopplad till vitryskt agerande. Genom utrikesministerrådets slutsatser från den 15 februari 2016 har EU:s politik gentemot Vitryssland lämnat utrymme för möjligheter för Vitryssland till närmare relationer med EU, men det är en process som beror på utvecklingen i landet, inte minst vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. Den förda politiken utvärderas löpande av EU.

Rådsslutsatserna introducerade ett påskyndande av åtgärder som syftar till att stärka samarbetet mellan EU och Vitryssland på ett antal ekonomi-, handels- och biståndsrelaterade områden med målet att modernisera Vitryssland och dess ekonomi till förmån för den vitryska befolkningen. Avskaffandet av kvoterna på import av textilprodukter från Vitryssland hör till en av dessa åtgärder. Kvoterna har idag ingen ekonomisk betydelse och de flesta är lågt utnyttjade. I dagsläget tillämpar EU liknande kvoter endast mot två länder: Nordkorea och Vitryssland.

Regeringen är för frihandel och är även övertygad om att den rätta vägen för att åstadkomma en förändring i Vitryssland inte är isolering utan ett ökat, men kritiskt, EU-engagemang.

Sanktionspolitiken är en del av EU:s engagemang i Vitryssland, men även den bredare ansats som nu gäller för EU:s politik innebär att vi ställer upp villkor och krav på förbättringar. Vi sänder signalen att det finns en möjlighet till närmare relationer med EU, men är samtidigt tydliga med att det är en process som sker stegvis och där takten beror på vad som sker i Vitryssland. Processen är även under löpande utvärdering från EU:s sida. Sverige har fått gehör för att de krav som EU tidigare kopplade till sanktionerna, utöver frigivandet av politiska fångar, ska vara en del av EU:s politik också framöver. Bättre respekt för mänskliga rättigheter är här centralt. Sverige är och kommer att fortsätta vara en pådrivande kraft i detta arbete.

Stockholm den 8 februari 2017

Ann Linde

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.