Till innehåll på sidan

Europadomstolens ställningstagande till utvisning av kristna till Iran

Skriftlig fråga 2012/13:386 av Eriksson, Lars (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-03-13
Anmäld
2013-03-13
Besvarad
2013-03-20
Svar anmält
2013-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 13 mars

Fråga

2012/13:386 Europadomstolens ställningstagande till utvisning av kristna till Iran

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

I interpellationen statsrådets syn på utvisningsärenden av konverterande till kristendomen har jag redovisat att jag är fullt medveten om statsrådets begränsade möjlighet att kommentera enskilda ärenden, vilket jag heller inte begär med min skriftliga fråga. Min fråga är i stället av principiell karaktär.

Jag har i den interpellationen beskrivit att det i Västerås finns en 26-årig iransk kille som heter Eddie Sajedi. Han har konverterat från islam till kristendomen. Han är praktiserande kristen i en av Västerås kristna församlingar. Jag nämner honom för att visa att jag inte beskriver ett fingerat ärende.

Som statsrådet väl känner till är det enligt iransk lagstiftning förbjudet att lämna islam. Detta bekräftades senast av det iranska parlamentet 2008. Migrationsverket och migrationsdomstolen har beslutat att Eddie Sajedi ska utvisas till Iran. Europadomstolen har anfört att kristna konvertiter inte ska skickas tillbaka till Iran.

Min fråga till statsrådet är hur statsrådet ser på att Europadomstolen har anfört att kristna konvertiter inte ska skickas tillbaka till Iran.

Svar på skriftlig fråga 2012/13:386 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 20 mars

Svar på fråga

2012/13:386 Europadomstolens ställningstagande till utvisning av kristna till Iran

Statsrådet Tobias Billström

Lars Eriksson har frågat mig hur jag ser på att Europadomstolen har anfört att kristna konvertiter inte ska skickas tillbaka till Iran.

Jag hänvisar till det svar jag lämnade den 13 mars 2013 på frågan 2012/13:369 av Roger Haddad om utvisning av konvertiter och till mitt svar i dag på Lars Erikssons fråga 2012/13:385 om utvisning av asylsökande som konverterat till kristendomen.

Dessutom vill jag framhålla följande. Europadomstolen prövar klagomål från enskilda personer i fråga om brott mot Europakonventionen. Domstolen gör då individuella prövningar. Sverige är bundet av domstolens avgöranden i mål mot Sverige.

Enligt den svenska utlänningslagen ska uppehållstillstånd ges till berörd person om ett internationellt organ har funnit att ett beslut om utvisning i ett enskilt ärende strider mot ett svenskt konventionsåtagande, såvida inte synnerliga skäl talar mot att tillstånd ges. Med internationellt organ avses bland annat Europadomstolen.

Migrationsverket bevakar domar från Europadomstolen och andra internationella organ. Regeringen gav under 2012 Migrationsverket i uppdrag att utforma ett system för att göra migrationsrättslig praxis från internationella prövningsorgan åtkomlig i verkets landinformationssystem (Lifos).

Som statsråd ser jag ingen anledning att kommentera Europadomstolens eventuella uttalanden i den fråga som Lars Eriksson tar upp.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.