En svensk rymdstrategi

Skriftlig fråga 2016/17:895 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2017-02-20
Överlämnad
2017-02-21
Anmäld
2017-02-22
Sista svarsdatum
2017-03-01
Svarsdatum
2017-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Den 1 mars ska riksdagen debattera den europeiska rymdstrategi som har utarbetats. Rymdstrategin är en intressant och viktig plan som spänner över flera områden, till exempel klimat, säkerhetspolitik och möjlighet att omvandla rymdteknik i kommersialiserbara innovationer.

Alliansregeringen tillsatte en utredning för att utarbeta en svensk rymdstrategi. Utredningen presenterades i augusti 2015 och har sedermera remissbehandlats. Emellertid har regeringen inte återkommit till riksdagen med en proposition på området och någon sådan finns inte heller upptagen i den propositionsförteckning som har redovisats för perioden fram till september 2017.

Som svar på en skriftlig fråga från undertecknad i april 2016 skrev statsrådet Helene Hellmark Knutsson: Regeringen avser sedan återkomma i särskild ordning till frågan om en eventuell nationell rymdstrategi.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Om och i så fall när har statsrådet och regeringen för avsikt att presentera ett förslag till en svensk rymdstrategi?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:895 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/00727/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:895 av Betty Malmberg (M) En svensk rymdstrategi

Betty Malmberg har frågat mig om och i så fall när jag och regeringen har för avsikt att presentera ett förslag till en svensk rymdstrategi.

Den tidigare alliansregeringen beslutade i april 2014 om att tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå en nationell rymdstrategi i syfte att utveckla möjligheterna till att använda rymdverksamheten som en strategisk tillgång för att möta samhällets behov och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Utredaren Ingemar Skogö överlämnade sitt betänkande i september 2015 varefter utredningen remissbehandlades till och med januari 2016.

Rymdverksamhet är i dag av strategisk betydelse för samhället och forskning baserad på satellitdata är helt avgörande för att förstå och hantera den globala klimat- och miljöutmaningen. För att stärka rymdforskningen har regeringen i den forskningspolitiska propositionen därför föreslagit att Rymdstyrelsen anvisas en anslagsökning på totalt 40 miljoner kronor under perioden 2018–2020.

Under hösten 2016 har Utbildningsdepartementet vidare slutfört en kunskapsinhämtning om marknadsbehovet av att kunna skicka upp små satelliter från Esrange. Vi har nu sammantaget ett gott material och goda utgångspunkter att gå vidare med och jag avser att under året presentera regeringens intentioner för svensk rymdverksamhet.

Stockholm den 7 mars 2017

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.