En offensiv innovationsstrategi i Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:587 av Aida Birinxhiku (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-20
Överlämnad
2023-04-21
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

År efter år betraktas Sverige som ett av världens främsta innovationsländer enligt internationella rankningar. Nästan vartannat svenskt företag är innovativt. Immateriella tillgångar i form av bland annat patent, varumärken och upphovsrättigheter ligger bakom mycket av Sveriges framgångar. I den moderna kunskapsekonomin är dessa tillgångar avgörande för företag och för samhället i stort.

Ett fungerande immaterialrättsligt skydd är en förutsättning för att Sverige ska fortsätta ligga i framkant när det kommer till forskning, utveckling och innovation. Tidigare socialdemokratiskt ledda regeringar har därför genomfört flera satsningar på immaterialrättens område under de senaste mandatperioderna. Det har bland annat handlat om kunskapshöjande insatser, skärpta straff för immaterialrättsintrång och en ny domstolsordning i syfte att minska rättegångskostnaderna i immaterialrättsliga mål. Utvecklingen inom immaterialrätten går emellertid snabbt, och det finns flera områden där Sverige behöver bli ännu bättre.

Först och främst handlar det om att öka kunskapen om immaterialrätt som strategisk tillgång, framför allt bland små och medelstora företag. Lika grundläggande är att kunskapen ökar inom universitets- och högskolevärlden, eftersom forskning och forskningsresultat utgör en värdefull immateriell tillgång. För det andra behöver vi se över hur vi systematiskt kan använda patentinformation för att öka utväxlingen av Sveriges innovationsarbete och satsa forskningsmedel där de gör störst nytta. Vidare måste det immaterialrättsliga skyddet anpassas till den snabba utvecklingen inom AI och digitalisering. Här är det viktigt att Sverige inte halkar efter. Slutligen behöver vi sätta stopp för det växande problemet med intrång i immateriella rättigheter. Det handlar om miljardbelopp som omsätts illegalt och som flödar in i organiserad kriminell verksamhet. Vi måste göra mycket mer, både nationellt och inom EU, för att stoppa den illegala handeln med bland annat piratkopior.

Mot denna bakgrund vill vi socialdemokrater att regeringen arbetar fram en offensiv innovationsstrategi som kan möta de ovan nämnda utmaningarna. Det behövs en nationell kraftsamling för att Sverige ska fortsätta vara en ledande industrination där kreativitet blomstrar, nytänkande uppmuntras och nya jobb skapas. 

Därför är min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

Avser ministern och regeringen att ta fram en innovationsstrategi som kan möta de utmaningar som redogörs för ovan?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:587 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:587 av Aida Birinxhiku (S)
En offensiv innovationsstrategi i Sverige

Aida Birinxhiku har frågat mig om jag och regeringen avser att ta fram en innovationsstrategi.

För att bygga ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv behövs ett starkt immaterialrättsligt skydd och goda kunskaper hos marknadens parter om hur man strategiskt använder immateriella tillgångar. Eftersom mycket av det innovativa utvecklingsarbetet, liksom företagens distribution av nya innovationer, i dag sker på en europeisk och global marknad måste regeringens satsningar på området anpassas därefter. För regeringen kommer det därför att vara prioriterat att arbeta aktivt och strategiskt inom EU och globalt, för att skapa de allra bästa förutsättningarna för det svenska innovativa näringslivet.

Som ett resultat av sådant arbete kommer det enhetliga patentsystemet att träda i kraft den 1 juni – under det svenska ordförandeskapet. Systemet kommer att göra det enklare, billigare och mer rättssäkert för inte minst våra små- och medelstora svenska företag, att växa på en större marknad. Det kommer också att skapa bättre förutsättningar för aktörer i tredje land att investera i svenskt och europeiskt näringsliv.

Parallellt med detta kommer regeringen att fortsätta det nationella arbetet för att ta fram en ny och moderniserad patentlag, som bättre anpassas till internationella regelverk på patentområdet. Därutöver kommer det kunskapshöjande arbetet på immaterialrättsområdet att fortgå, både inom ramen för Patent- och registreringsverkets liksom Statens medieråds myndighetsuppdrag. Regeringen har också påbörjat arbetet med en nationell strategi för företag i kulturella och kreativa branscher utifrån förslag i betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44). Arbetet för att effektivt kunna ingripa mot dem som skapar tillgång till piratkopierade produkter och tjänster, inte minst på internet, kommer att fortsätta, bl.a. med stöd av den snart tillämpbara rättsakten om digitala tjänster (Digital Service Act). Därtill verkar regeringen för att EU ska ingå ytterligare frihandelsavtal, för att öka skyddet för svenska och europeiska immateriella rättigheter i dessa länder.

Regeringens målsättning är att Sverige även fortsättningsvis ska rankas som ett av de mest innovativa och kreativa länderna i världen och att vi ska lyckas dra största möjliga nytta av den gröna och digitala omställning som vi är mitt inne i. För att åstadkomma det, på en global och kunskapsbaserad marknad, kommer regeringen arbeta för att det internationella immaterialrättssystemet ska vara rättssäkert och förutsebart och – där så är lämpligt – enhetligt. Allt för att gynna det svenska och europeiska näringslivet.

Stockholm den 3 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.