ekonomiskt stöd till arbetslösa

Skriftlig fråga 2004/05:1133 av Wahlström, Göte (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld
2005-03-03
Inlämnad
2005-03-03
Besvarad
2005-03-08
Svar anmält
2005-03-08
Besvarad
2005-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 3 mars

Fråga 2004/05:1133

av Göte Wahlström (s) till statsrådet Hans Karlsson om ekonomiskt stöd till arbetslösa

Målet måste vara att arbetslösa snabbt kan få ett nytt arbete. I många fall kan det behövas en utbildning för att det ska vara möjligt. Men ett aktuellt exempel från Jönköping visar att nuvarande regler kan vara ett hinder. Det gäller Industripoolen, en organisation med ett 60-tal medlemsföretag. Organisationen har hjälpt ett antal arbetslösa till nytt jobb direkt men för andra arbetslösa krävs först en utbildning. Arbetsförmedlingen ska då pröva om de har rätt till aktivitetsstöd i stället för a-kassa. Men enligt reglerna ska förmedlingen prioritera invandrare, långtidsarbetslösa och ungdomar för aktivitetsstöd. För att inte förlora sin inkomst kan resultatet alltså bli att arbetslösa tvingas tacka nej till en utbildning som skulle kunna ge dem ett nytt jobb. Det kan inte vara en rimlig ordning.

Jag vill därför fråga arbetslivsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att ändra reglerna som ger rätt till aktivitetsstöd.

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1133 besvarad av

den 9 mars

Svar på fråga 2004/05:1133 om ekonomiskt stöd till arbetslösa

Statsrådet Hans Karlsson

Göte Wahlström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ändra reglerna som ger rätt till aktivitetsstöd.

Göte Wahlström framhåller att det är angeläget att arbetslösa snabbt kan få nytt arbete. Han menar att det i många fall behövs en utbildning för att detta ska vara möjligt. Med utgångspunkt i ett aktuellt exempel i Jönköping anser Göte Wahlström att nuvarande regler kan vara ett hinder. Det gäller Industripoolen, en organisation med ett 60-tal medlemsföretag. Organisationen har hjälpt ett antal arbetslösa till nytt jobb men för andra arbetslösa krävs först en utbildning. Sökande har inte fått utbildning eftersom arbetsförmedlingen inte beviljat just dessa personer arbetsmarknadsutbildning utan prioriterat invandrare, långtidsarbetslösa och ungdomar.

Jag tror att det är vikigt att komma ihåg att det finns många olika vägar till utbildning och finansieringsformer av densamma. Det ordinarie utbildningsväsendet erbjuder utbildning och där finns oftast möjlighet att få studiestöd i form av studiebidrag och studiemedel.

I betänkandet Omställningsavtal @ Ett aktivare stöd vid uppsägning (SOU 2002:59) framhålls att det är skillnader i uppgifter mellan omställningsavtalen och arbetsmarknadspolitiken. Omställningsavtalen är ett komplement och genom omställningsavtalen beräknas belastningen på arbetsmarknadspolitiken minska. Inom omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen finns medel avsatta för exempelvis utbildning av dem som omfattas av avtalet.

Med de begränsade resurser som finns inom arbetsmarknadspolitiken för till exempel arbetsmarknadspolitiska program har regering och riksdag framhållit att arbetsförmedlingarna ska prioritera personer med en svag ställning på arbetsmarknaden som invandrare, långtidsarbetslösa och ungdomar. Risken är annars att deras arbetslöshet ytterligare förlängs.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan finner jag inte skäl att föreslå andra prioriteringar i valet av vem som ska erbjudas arbetsmarknadspolitiskt program.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.