Effekter av regeringens näringspolitik

Skriftlig fråga 2012/13:757 av Larsson, Lars Mejern (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-09-12
Anmäld
2013-09-17
Besvarad
2013-09-17
Besvarad
2013-09-18
Svar anmält
2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 12 september

Fråga

2012/13:757 Effekter av regeringens näringspolitik

av Lars Mejern Larsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Ständiga neddragningar har präglat det värmländska näringslivet, och senast i förra veckan varslade Stora Enso i Skoghall återigen om uppsägningar. Det har bara gått ett år sedan den förra nedskärningen annonserades. Nedskärningar där alla ännu inte har hunnit verkställas. Samtidigt rapporteras det om att det kan bli tal om ytterligare storvarsel i andra företag. I Värmland ser vi en stagnerad arbetsmarknad med fortsatt mycket hög arbetslöshet. Samtidigt växer klyftan mellan unga och äldre, där allt fler unga hamnar utanför arbetsmarknaden.

Situationen är mycket oroande. Varslen i Skoghall är en i raden av nedskärningar och nedläggningar. Under de senaste sex åren har Skoghallsverket tvingats till nedskärningar inte mindre än fyra gånger. Sammanlagt har närmare 300 personer berörts. Samtidigt har det skett stora avvecklingar av bland annat Volvos verksamheter i Arvika och Säffle.

Näringsministern besökte Värmland för ett år sedan och aviserade då att en bra politik redan förs och att inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Varken jag eller mina värmländska kolleger ser någon effekt av regeringens förda politik, då varslen fortsätter att öka. Regeringen verkar i stället se på när flera viktiga regioner och företag förfaller. När arbetslösheten ett år efter besöket nu fortsätter vara på en oacceptabelt hög nivå och fler företag fortfarande tvingas varsla sina anställda är min fråga till näringsministern:

När avser ministern att de drabbade värmlänningarna kommer att se effekterna av regeringens förda politik?

Svar på skriftlig fråga 2012/13:757 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 17 september

Svar på fråga

2012/13:757 Effekter av regeringens näringspolitik

Näringsminister Annie Lööf

Lars Mejern Larsson har frågat mig när de drabbade värmlänningarna kommer att se effekterna av regeringens förda politik. Bakgrunden till frågan är de senaste varslen vid Stora Enso i Skoghall.

Låt mig först understryka att jag känner starkt med alla dem som drabbas av besked om varsel, oavsett var i landet det sker. Regeringen för en aktiv politik för att hantera såväl upp- och nedgångar i konjunkturcykler som den strukturomvandling som också kontinuerligt sker i samhället.

För att stärka entreprenörskap, innovation och tillväxt i hela landet har regeringen tagit – och tar löpande – en stor mängd initiativ för att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften.

Den sänkta bolagsskatten som infördes vid årsskiftet och förslaget om ett investeraravdrag, som träder ikraft den 1 december 2013, är bara två exempel på åtgärder som stärker de svenska företagens konkurrenskraft och gör Sverige mer attraktivt för inhemska och utländska investeringar. Även regeringens historiskt sett stora satsning på infrastruktur skapar förutsättningar för ett mer effektivt och pålitligt transportsystem som tillgodoser viktiga transporter för näringslivet och behov av arbetspendling.

I vårändringsbudgeten för 2013 föreslog regeringen flera åtgärder för att dämpa lågkonjunkturens effekter och stärka ekonomin och möjligheter till jobb. Satsningen uppgår totalt till cirka 3 miljarder kronor under de kommande två åren, varav den större delen är i år. En del i satsningen utgörs bland annat av en förstärkning av Värmlands regionala tillväxtanslag för insatser som ska bidra till omställning och utveckling av näringslivet. I vårändringsbudgeten slog regeringen även fast att det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation får ett breddat investeringsmandat som gör att bolaget från den 1 juli 2013 kan investera och finansiera i hela Värmland.

I höstens budget kommer regeringen att återkomma med fler förslag på hur konkurrenskraften kan stärkas i hela Sverige.

Avslutningsvis vill jag bara tillägga att den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Värmland finns i det egna länet. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna i respektive län. Regeringen tillför dessutom årligen resurser för att utveckla insatser inom t.ex. näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.