E-cigaretter

Skriftlig fråga 2020/21:2979 av David Josefsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-05-25
Överlämnad
2021-05-25
Anmäld
2021-05-26
Svarsdatum
2021-06-02
Sista svarsdatum
2021-06-02
Besvarad
2021-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Royal College of Physicians (motsvarande Svenska Läkaresällskapet) rapport Smoking and health 2021: A coming of age for tobacco control? innehåller ett antal rekommendationer för att minska rökningens skadeverkningar utifrån aktuellt forskningsläge.

Bland annat föreslår rapporten statliga mediekampanjer som lyfter fördelarna med att byta från cigaretter till e-cigaretter (också kallat vejpning), att inte per automatik inkludera vejpning i allmänna rökförbud och att e-cigaretter ska ingå som en standardmetod för att behandla tobaksberoende. Royal College of Physicians föreslår också att det på de varningstexter som finns på e-cigaretter tydligt ska framgå att vejpning förmodligen är substantiellt mindre farligt än rökning av tobak.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är ministern beredd att ta initiativ i enlighet med ovan beskrivna rekommendationer från Royal College of Physicians gällande vejpning?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2979 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)


Svar på fråga 2020/21:2979 av David Josefsson (M)
E-cigaretter

David Josefsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ i enlighet med rekommendationer från Royal College of Physicians gällande vejpning.

Till att börja med tål det att upprepas som jag uttalat i tidigare svar på riksdagsfrågor att rökning är en av de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. Andra produkters skadliga effekter jämförs ofta med rökningens, men en sådan jämförelse är vansklig då få produkter eller beteenden är så hälsofarliga som just rökning.

Vi vet att även andra nikotinprodukter, som till exempel e-cigaretter, innebär risker för hälsan. Det framgår bland annat i den rapport som nyligen publicerades av Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER, på uppdrag av Europeiska kommissionen. Av den systematiska översikt som gjorts av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, om samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning framgår bland annat att fler personer som använder e-cigaretter med tiden även börjar använda röktobak. Det gick enligt SBU:s översikt inte att dra några slutsatser om det finns något samband med förändrade rökvanor bland personer som röker tobak och som även börjat använda e-cigaretter. Detta gäller alla slags förändringar, såväl rökstopp som ökad eller minskad användning av röktobak. Socialstyrelsen rekommenderar inte e-cigaretter för rökavvänjning. Det finns andra effektiva åtgärder för rökavvänjning där det finns vetenskapligt stöd.

I samband med att rökförbudet utvidgades till att omfatta fler miljöer såg regeringen även ett behov av att begränsa användningen av tobaksrelaterade produkter. Rökförbudet utvidgades därför till att omfatta fler produkter, såsom exempelvis e-cigaretter. Det var ett viktigt led i att avnormalisera rökning. Regeringen har inte ändrat uppfattning i den frågan.

Barn och unga är särskilt känsliga för nikotinets skadeverkningar. Regeringen vill ta ett samlat grepp och minska bruket av samtliga beroendeframkallande produkter som innehåller nikotin. På det sättet kan vi förhindra att nya generationer fastnar i ett nikotinberoende och framförallt skydda våra unga.

Stockholm den 2 juni 2021

Lena Hallengren

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.