Djursjukhuset Strömsholms verksamhet

Skriftlig fråga 2015/16:1371 av Lars Eriksson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-16
Överlämnad
2016-06-17
Anmäld
2016-06-20
Svarsdatum
2016-06-29
Sista svarsdatum
2016-06-29
Besvarad
2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

År 2010 beslutades om ny lagstiftning för djursjukvårdarna. Det handlar om kvalitetssäkring och definierade behörighetskrav för att utföra vissa behandlingar som man tidigare kunnat göra under veterinärs ansvar. Detta innebär att personalen måste utbildas och man har haft fem år på sig att få rätt kompetens. Av olika skäl, bland annat brist på utbildningsplatser, har inte all personal kunnat få denna utbildning och nu är tiden ute. Nu står man inför fullbordat faktum och personal som utfört arbetsuppgifter under  lång tid får inte längre utföra dem. 

Djursjukhuset Strömsholm är en viktig kompetens i vår region och har ca 150 anställda.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är:

 

 Föranleder den uppkomna situationen några åtgärder eller initiativ från statsrådets sida?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1371 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04305/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1371 av Lars Eriksson (S) Djursjukhuset Strömsholms verksamhet

Lars Eriksson har frågat mig om den uppkomna situationen vad avser brist på behörig personal (djursjukskötare) vid djursjukhuset Strömsholms verksamhet föranleder några åtgärder eller initiativ från min sida.

Jag är medveten om den besvärliga bemanningssituationen inom djursjukvården. Flera åtgärder har redan vidtagits för att möta branschens bemanningsproblem. Statens jordbruksverk har föreskrivit långtgående undantag i syfte att låta personal som inte tillhör djurhälsopersonalen såsom legitimerade djursjukskötare eller veterinärer, utföra avancerade ingrepp och injektioner. Undantagen är en åtgärd för att avhjälpa situationen. Sveriges lantbruksuniversitet har också utökat antalet nybörjarplatser från 40 till 50 hösten 2015 och har aviserat en ökning med ytterligare 10 platser till hösten 2016.

Jag följer frågan noga men ser inte att det i dagsläget finns något behov av några ändrade regler på lag- eller förordningsnivå.

Stockholm den 22 juni 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.