Det svenska snuset

Skriftlig fråga 2015/16:524 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I lagrådsremissen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktsdirektiv föreslår regeringen en rad ändringar i bland annat tobakslagen.

En av dessa är förslaget om att Folkhälsomyndigheten ska bli ny tillsynsmyndighet för tobaksprodukter. I dag sker tillverkning av snus enligt livsmedelslagens krav på hygien, bakteriehalt och låga gränsvärden för farliga ämnen. Därför är i dag Livsmedelsverket tillsynsmyndighet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Är det statsrådets mening att snus inte längre ska tillverkas enligt livsmedelslagen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:524 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/08221/FST

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:524 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Det svenska snuset

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag anser att snus inte längre ska tillverkas enligt livsmedelslagen.

Snus regleras idag av bestämmelser i både tobakslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Som Jesper Skalberg Karlsson säger är anledningen till att snus i vissa delar regleras i livsmedelslagen framför allt motiverat av krav på hygien vid snusproduktion.

Med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv är den nationella regleringen av snus och tuggtobak föremål för översyn i en pågående utredning. Uttredaren har bland annat i uppdrag att lämna förslag på en ändamålsenlig nationell reglering av snus och tuggtobak som tar hänsyn till så väl regelförenkling som konsumentperspektivet. Utredningen ska lämna sina förslag senast den 1 mars i år. Jag vill inte föregripa utredningens arbete utan återkommer därför till denna fråga efter det att utredningen har presenterat sina förslag.

Stockholm den 20 januari 2016

Gabriel Wikström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.