Till innehåll på sidan

Det säkerhetspolitiska rådet och it-angreppen mot Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:1036 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-29
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Sista svarsdatum
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Lördagen den 19 mars drabbades ett antal större svenska mediesajter av omfattande överbelastningsattacker. Detta ledde till att flera av sajterna låg nere under lördagskvällen. Minst två liknande it-angrepp har sedan riktats mot större svenska sajter under de dagar som gått sedan den 19 mars. Det är allvarligt att det går att skapa så stora störningar mot de kanaler som en stor del av svenska folket använder för att uppdatera sig om vad som händer i sin omvärld.

En så pass stor händelse som har omfattande konsekvenser för svensk krisberedskap och ytterst vår säkerhet är en fråga som borde vara föremål för diskussion i regeringens säkerhetspolitiska råd. Inrättandet av det säkerhetspolitiska rådet presenterades i november 2015. Enligt statsministern sammanträder rådet regelbundet för att samordna hanteringen av frågor som rör Sveriges säkerhet. Stefan Löfven leder själv rådets arbete. I övrigt deltar även en mindre krets ministrar med ansvar för säkerhetsfrågor, och vid behov deltar andra relevanta ministrar och tjänstemän.

Jag har vid tidigare tillfällen ställt frågor om det säkerhetspolitiska rådets möten – vilka frågor som har behandlats vid rådets möten och om det finns dokumentation att ta del av från dessa möten. Dock har jag fått motstridiga svar när det gäller tillgången till dokumentation och möjligheten att låta riksdagen ta del av de minnesanteckningarna. 

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Har det säkerhetspolitiska rådet sammanträtt för att diskutera de omfattande it-angreppen mot Sverige, och finns det i så fall någon dokumentation från det mötet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1036 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/02727/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1036 av Hans Wallmark (M) Det säkerhetspolitiska rådet och it-angreppen mot Sverige

Hans Wallmark har frågat statsminister Stefan Löfven om det säkerhetspolitiska rådet sammanträtt för att diskutera de omfattande it-angreppen mot Sverige, och om det i så fall finns någon dokumentation från det mötet. Frågan har överlämnats till mig.

Som framgår av Hans Wallmarks fråga träffas det säkerhetspolitiska rådet regelbundet för att diskutera en samordnad hantering av frågor som rör Sveriges säkerhet i bred bemärkelse. Vid det senaste ordinarie mötet diskuterades bland annat it-angreppen som har drabbat flera svenska mediers webbplatser. Det säkerhetspolitiska rådet är inte något beslutsorgan. Frågorna som diskuteras av rådet bereds vid behov vidare av ansvariga departement.

Frågan har också diskuterats i Krishanteringsrådet som består av myndighetschefer från några av myndigheterna inom krishanteringsområdet, till exempel Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Socialstyrelsen. Till det extrainsatta mötet adjungerades även Försvarets materielverk (FMV). Under mötet informerade Regeringskansliet och ledamöterna varandra om pågående och kommande arbete som syftar till att upprätthålla en god beredskap vid större it-incidenter.

Stockholm den 7 april 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.