Till innehåll på sidan

De allmännyttiga bostadsbolagen och lagen om offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2021/22:1134 av Ulla Andersson (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-02-21
Överlämnad
2022-02-21
Anmäld
2022-02-22
Svarsdatum
2022-03-02
Sista svarsdatum
2022-03-02
Besvarad
2022-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

I över tio år har allbo-lagen styrt de allmännyttiga bolagen. Det innebär att de ska drivas enligt affärsmässiga principer och på marknadens villkor. När lagen infördes borde även kravet på att allmännyttan ska lyda under LOU ha ändrats. Så blev det tyvärr inte. Detta trots att allmännyttan inte bygger med offentliga medel, att kostnaden för att bygga täcks av hyresintäkter från hyresgästerna samt att bolagen verkar på en konkurrensutsatt marknad.

Allmännyttans ekonomiska förutsättningar att bygga skiljer sig därmed från privata fastighetsägares. Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet konstaterade att allmännyttan har en företagsekonomisk nackdel på grund av att de tvingas använda LOU. Allmännyttan har även låtit göra en studie som visar att de därmed får 10 procent högre byggkostnader. Det innebär att hyrorna i nyproduktion som är alldeles för höga för vanligt folks plånböcker skulle kunna pressas, vilket vore välbehövligt.

Att allmännyttan tvingas använda LOU snedvrider konkurrensen till privata fastighetsägares fördel, leder till dyrare nybyggnation, högre hyror och troligen större bostadsbrist. Ofta får allmännyttan in få anbud vid upphandling. Byggbolagen får extra arbete med att lämna in anbudsunderlag. Risken för formaliafel finns och kan diskvalificera byggbolaget, och därmed har deras arbete varit förgäves. Det är alltså enklare att lämna anbud till privata fastighetsägare och därmed också en mindre kostnad för byggbolagen och övriga leverantörer. Det blir inte möjligt att arbeta ihop med utförarna för att hitta bästa lösningarna eller att ändra, vilket i sin tur påverkar pris och kvalitet. Även tidsmässigt skulle bygget kunna påverkas utifrån att utföraren och allmännyttan skulle kunna bestämma när i tid det passar för utföraren och då också få möjlighet att pressa priset ytterligare. Det finns många olika skäl till varför allmännyttan inte borde lyda under LOU längre

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Avser statsrådet ta initiativ till lagändring så att de allmännyttiga bostadsbolagen inte längre behöver lyda under lagen om offentlig upphandling?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1134 besvarad av Statsrådet Johan Danielsson (S)

Fi2022/00647 Finansdepartementet Bostadsministern och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1134 av Ulla Andersson (V)
De allmännyttiga bostadsbolagen och lagen om offentlig upphandling

Ulla Andersson har frågat mig om jag avser ta initiativ till lagändring så att de allmännyttiga bostadsbolagen inte längre behöver lyda under lagen om offentlig upphandling.

Det är viktigt med en väl fungerande konkurrens och justa konkurrensvillkor på marknaden. I betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75) bedöms att det finns en företagsekonomisk nackdel för allmännyttan att behöva tillämpa upphandlingsreglerna då de konkurrerar på en marknad med privata aktörer. Utredningen lämnar dock inga förslag i detta avseende.

Regeringen har därtill noterat att byggkostnaderna ökar för alla aktörer. Ett sätt att sänka kostnaderna är standardiserade processer och återanvändning av samma byggnadsutformning i flera byggprojekt. Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess. Förslagen syftar till att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen för de byggherrar som använder ett certifierat byggprojekteringsföretag.

För att minskade byggkostnader verkligen ska nå ut till slutkonsumenterna är det viktigt med väl fungerande konkurrens inom såväl byggsektorn som byggmaterialindustrin. Regeringen har därför gett Konkurrensverket i uppdrag att utreda och kartlägga konkurrensen i byggmaterialindustrin. Konkurrensverkets redovisade sitt uppdrag till regeringen i december.

I utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning ingår bland annat att vid behov föreslå åtgärder som utvecklar de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens arbete för en socialt hållbar bostadsförsörjning och att lämna de författningsförslag som bedöms nödvändiga. I mars 2022 levererar utredningen sitt betänkande och jag ser fram emot att ta del av dess förslag.

Stockholm den 2 mars 2022

Johan Danielsson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.