COP 10

Skriftlig fråga 2023/24:106 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-10-10
Överlämnad
2023-10-11
Anmäld
2023-10-17
Svarsdatum
2023-10-18
Sista svarsdatum
2023-10-18
Besvarad
2023-10-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

I november äger Världshälsoorganisationens (WHO) COP 10-toppmöte om tobaksfrågor rum i Panama, där Sverige representeras av Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att Sverige är en aktiv röst i att främja åtgärder som både minskar de globala rökartalen och motverkar illegal handel med tobaksprodukter. Det är inte minst viktigt då Sverige enligt min uppfattning redan är ett folkhälsopolitiskt föredöme på tobaksområdet där vi förenar en strikt lagstiftning med åldersgränser och kraftiga marknadsföringsbegränsningar med att även erbjuda mindre hälsovådliga produkter än cigaretter. Den kombinationen har tjänat oss väl.

Under COP 10 kommer EU att driva en gemensam linje, framförhandlad av medlemsstaterna. Kommissionen önskar att unionens hållning fastställs med kvalificerad majoritet snarare än genom konsensus. Om så blir fallet lär det inte gagna den svenska positionen i fråga om snus och nikotinportioner. Vidare finns, i de förslag som ligger på WHO:s bord inför konferensen, förslag om att regulatoriskt likställa vitt snus (nikotinportioner) med cigaretter, och i detta finns också skrivningar som öppnar upp för att förbjuda nikotinportioner. Om WHO börjar driva på för sådana förbud finns det en överhängande risk för att det påverkar kommande EU-lagstiftningar på tobaksområdet och att nikotinportioner förbjuds på den inre marknaden. Sådana förslag har redan framkommit i EU-kommissionens arbete med ny tobakspolitisk lagstiftning.

Givet att Sverige har EU:s lägsta rökartal och står på tröskeln till att uppnå WHO:s ambition om en smoke-free-generation där 5 procent eller färre av befolkningen är rökare (dagligrökningen i Sverige uppgår till 6 procent, enligt FHM) kan Sverige vara en viktig röst för att uppnå minskad rökning i världen, om vi vill. Men då behöver Sverige en tydlig linje och position som också försvarar våra svenska, skadereducerande tobaks- och nikotinprodukter. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed följande:

 

Avser ministern och regeringen att i EU-förhandlingarna om en gemensam position säkerställa att Sverige driver en linje under COP 10 som syftar till att skydda nikotinportioner, och motsätter sig regeringen att EU-linjen fastställs med kvalificerad majoritet?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:106 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)

S2023/02844 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2023/24:106 av Tobias Andersson (SD)
COP 10

Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att i
EU-förhandlingarna om en gemensam position säkerställa att Sverige driver en linje under COP 10 som syftar till att skydda nikotinportioner, och om regeringen motsätter sig att EU-linjen fastställs med kvalificerad majoritet.

Eftersom det aktualiseras frågor som rör EU-kompetens tas det fram gemensamma positioner för EU inför partskonferensen om WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (COP 10) i Panama. Det är nödvändigt för att EU ska kunna tala med en gemensam röst vid partskonferensen. Ett viktigt ingångsvärde för regeringen är att värna det undantag i EU-rätten som innebär att snus får säljas på den svenska marknaden. Nikotinportioner omfattas i dagsläget inte av EU:s lagstiftning. Vad gäller beslutsförfarandet i rådet anser regeringen att samförstånd bör tillämpas när det är tillåtet enligt EU-rätten.

Regeringen anser även att det är viktigt med en restriktiv hållning till budgetära konsekvenser för ramkonventionen och vill att medel ska användas på effektivt sätt.

Stockholm den 18 oktober 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.