Besöksnäringsstrategi

Skriftlig fråga 2022/23:248 av Isak From (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-01-19
Överlämnad
2023-01-20
Anmäld
2023-01-24
Svarsdatum
2023-02-01
Sista svarsdatum
2023-02-01
Besvarad
2023-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

 

 

För Sveriges attraktivitet som turistland och för att Sverige ska kunna stå sig i konkurrensen, på både lång och kort sikt, krävs långsiktiga resurser för marknadsföring mot både utländska och inhemska besökare. Många svenskar har under pandemin fått upp ögonen för Sverige som besöksland, vilket måste tas till vara samtidigt som den utländska turismen och turismkonsumtionen har stor potential att öka. Detta skulle kunna ge nya och växande turismföretag, men det kräver ett kontinuerligt arbete.

Den socialdemokratiska regeringen redovisade den 22 juni 2022 en sammanställning av pågående insatser inom olika politikområden som bidrar till genomförandet av strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.

Redogörelsen visar på den omfattande bredd av åtgärder under olika politikområden som är relevanta för hållbar turism och för besöksnäringens utveckling. Det finns många skäl att lyfta fram hållbar turism och besöksnäringen i ett bredare sammanhang och visa hur dess verksamheter både bidrar till och är beroende av utvecklingen inom flera politikområden. 

Sverige har just nu en stark position som hållbart besöksland tack vare det långsiktiga arbete som Visit Sweden bedrivit de senaste åren. 

Fortsatt marknadsföring av Sverige som turistland är därmed avgörande för svensk besöksnäring. Men i dag satsar Sverige minst medel per capita av de nordiska länderna på marknadsföring, en klyfta som dessutom ökade med högerpartiernas budget. 

När andra länder väljer att växla upp marknadsföringen väljer högerregeringen att från 2023 minska anslagen till Visit Sweden. Detta innebär att marknadsföringen av Sverige kommer att bromsa in och synligheten begränsas, vilket på sikt kommer att innebära att Sverige tappar marknadsandelar gentemot andra länder och resmål. Dessutom har den av den förra regeringen beslutade besöksnäringsstrategin försvunnit från regeringens hemsida. 

Jag vill fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Avser regeringen att genomföra besöksnäringsstrategin, eller avser regeringen att göra en ny?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:248 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/02020 Klimat- och näringslivs departementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:248 av Isak From (S)
Besöksnäringsstrategi

Isak From har frågat mig om regeringen avser att genomföra besöksnäringsstrategin, eller om regeringen avser att göra en ny.

Besöksnäringen är viktig för Sverige. Trots svåra motgångar under pandemin har turismen återhämtat sig väl och den totala turismkonsumtionen i Sverige uppgick 2021 till 249 miljarder kronor.

Besöksnäringens företag varierar i storlek och erbjudanden. Det gemensamma är att verksamheterna är platsbundna och i hög grad bidrar till sysselsättning, inte minst för unga. Många medarbetare och företagare i denna näring har utländsk bakgrund vilket gör att den också bidrar positivt till integration. Platser i både städer och landsbygder kan bli attraktiva och levande om det finns ett rikt utbud av upplevelser för både besökare och boende.

Gemensam marknadsföring av Sverige är viktig för besöksnäringens företag eftersom den förstärker och kompletterar den regionala och lokala destinationsutvecklingen. V.S.Visit Sweden AB:s uppdrag att marknadsföra hela Sverige som turistland och bidra till att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål både för utländska och inhemska besökare är fortsatt en viktig del av regeringens turismpolitik.

Regeringen har inte för avsikt att ta fram en ny strategi. Vi bygger vidare politiken på den samsyn och kunskap som finns nationellt, regionalt och lokalt och fokuserar på frågor som gör skillnad för företagen och lokalsamhället. Det gäller inte minst det viktiga förenklingsarbetet och hur regeringen kan underlätta för företagen att rekrytera kompetenta medarbetare. Regeringen har i årets regleringsbrev till Tillväxtverket begärt en samlad redovisning av insatser om förenklat uppgiftslämnande riktade mot besöksnäringens företag. Vidare prioriterar regeringen kunskap om besöksnäringens utveckling och samarbetar både inom Norden, Östersjösamarbetet och EU för att skapa goda förutsättningar för hållbar turism i hela vårt närområde.

Stockholm den 30 januari 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.