Till innehåll på sidan

Behovet av stärkt patientsäkerhet vid elektrokonvulsiv behandling

Skriftlig fråga 2020/21:2606 av Clara Aranda (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-04-21
Överlämnad
2021-04-22
Anmäld
2021-04-23
Svarsdatum
2021-04-28
Sista svarsdatum
2021-04-28
Besvarad
2021-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en behandlingsmetod som används vid många allvarliga sjukdomstillstånd inom psykiatrin. Behandlingen går ut på att man under muskelrelaxation och narkos utlöser ett generaliserat epileptiskt anfall, som på egen hand avslutas efter 30–60 sekunder. Det epileptiska anfallet utlöses genom att det centrala nervsystemet stimuleras med elektriska impulser ett fåtal sekunder genom elektroder på huden. 

Enligt Svenska Psykiatriska Föreningens publicerade kliniska riktlinjer för behandling av ECT anses behandlingsmetoden vara en väletablerad metod både vetenskapligt och erfarenhetsmässigt. I riktlinjerna framgår det likaså att svår depression är den främsta indikationen för ECT och att studier återkommande påvisar att ECT är överlägsen annan behandling. Patienter med katatoni förbättras enligt uppgift i en mycket hög andel av fallen, oavsett annan underliggande diagnos. Vid syndrom som malign katatoni och deliriös mani verkar ECT effektivt och kan i vissa fall ha en direkt livräddande effekt. Vid cykloid psykos och postpartumpsykos har behandlingsmetoden likaså en snabb och säker effekt, enligt den information som återfinns i de kliniska riktlinjerna.

Frågan om ECT som behandlingsmetod är omdiskuterad, både vad det gäller effekter och biverkningar. Det är och har länge varit ett kontroversiellt område. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det givetvis helt avgörande att kunskapsöversikten är god och att bästa tänkbara kunskapsläge formar adekvata behandlingsmetoder. Behandlingens fördelar och nackdelar behöver återkommande lyftas fram och hanteras utifrån ny evidens och beprövad erfarenhet.

Patienter som drabbats av långvariga minnesstörningar efter ETC-behandling har vittnat om bristande information om biverkningar och ett dåligt bemötande från vården. Socialstyrelsen har med anledning av detta, tillsammans med en expertgrupp, identifierat behov av stöd till vården när det gäller bemötande och direkta åtgärder som vården kan vidta. 

Det är vanligt att patienter får minnesstörningar under själva behandlingsperioden, och den problematiken kan hålla i sig upp till några veckor efter att behandlingen har avslutats. Vad det gäller ECT och långvariga minnesstörningar är det således viktigt att patienters beskrivningar av långvarig minnesstörning hanteras, analyseras och följs upp eftersom kunskapsläget behöver utvecklas. Biverkningar som orsakas av behandlingsmetoden måste likaså hanteras genom en god eftervård och därmed också anses vara en självklar del av vårdprocessen när behov föreligger.  Med anledning av förekomsten av de negativa effekter som ECT kan orsaka bör likaså en försiktighetsprincip tillföras vid behandling av personer under 18 år.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Anser ministern att det finns behov av att ta till ytterligare åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten vid ECT-behandling, och avser ministern att särskilt utreda frågan om att tillämpa en försiktighetsprincip när det gäller behandling av personer under 18 år?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2606 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)


Svar på fråga 2020/21:2606 av Clara Aranda (SD)
Behovet av stärkt patientsäkerhet vid elektrokonvulsiv behandling

Clara Aranda har frågat mig om jag anser att det finns behov av att ta till ytterligare åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten vid ECT-behandling och om jag avser att särskilt utreda frågan om en försiktighetsprincip när det gäller behandling av personer under 18 år.

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folksjukdomar och en viktig fråga för regeringen. Bland annat har Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 2021–2022 ingått en överenskommelse i syfte att främja psykisk hälsa.

För alla åtgärder inom hälso- och sjukvården behöver åtgärdens nytta bedömas i relation till dess risk. Förutom andra vårdåtgärder, som läkemedelsbehandling och KBT, bör ECT-behandling erbjudas till vuxna med svår egentlig depression. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör ungdomar efter pubertetsdebut erbjudas ECT vid svår depression och psykotiska symtom, katatoni eller behandlingsresistens. För de personer som lider av de tillstånd där ECT-behandling rekommenderas i nationella riktlinjer vid depression och ångestsyndrom kan åtgärden vara livräddande.

Som Clara Aranda skriver har det konstaterats att både vuxna och ungdomar kan drabbas av långvariga minnesstörningar vid ECT. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården lyssnar på patienterna samtidigt som eventuella biverkningar vid ECT-behandling, precis som med andra behandlingsformer, följs upp löpande och systematiskt. Enligt preliminära siffror för 2020 från kvalitetsregistret ECT hade 22 procent av patienterna skattat sitt minne som förbättrat 6 månader efter genomförd behandling samtidigt som 19 procent av patienterna skattat en försämring av minnet. Patienter ska alltid få adekvat information om behandlingsalternativ och behandlingsalternativens eventuella biverkningar. Enligt kvalitetsregistret ECT uppger 65 procent av patienterna som genomfört 6-månadersuppföljning att de fått tillräckligt med information om ECT. 16 procent av patienterna uppger att de inte fått tillräckligt med information om behandlingen. Det är viktigt att hälso- och sjukvården blir ännu bättre på att säkerställa patienternas tillgång till anpassad och ändamålsenlig information.

Regeringen planerar i dagsläget inte några åtgärder kopplat till ECT-behandling.

Stockholm den 28 april 2021

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.