Till innehåll på sidan

Behandlingsalternativ inom psykiatrin utifrån aktuell kunskap

Skriftlig fråga 2021/22:252 av Karin Rågsjö (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-10-22
Överlämnad
2021-10-24
Anmäld
2021-10-26
Svarsdatum
2021-11-03
Sista svarsdatum
2021-11-03
Besvarad
2021-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Enligt en debattartikel i Läkartidningen den 19 oktober 2021 visar studier att personer med depression som får psykoterapi som första behandlingsinsats har drygt 50 procent större chans att vara symtomfria efter ett år än patienter som får enbart antidepressiva läkemedel. Vidare anges att för de patienter som får både psykoterapi och antidepressiva läkemedel ökar sannolikheten för symtomfrihet ytterligare. Om rekommendationerna vid behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna ska vara baserade på aktuell forskning bör alltså i första hand psykoterapi väljas och vid måttlig till svår depression bör psykoterapi kompletteras med antidepressiva läkemedel. Behandling med endast antidepressiva läkemedel bör enligt de studier som hänvisas till i artikeln undvikas.

Enligt Socialstyrelsen söker majoriteten av alla vuxna som drabbas av depressions- eller ångestsymtom vård i primärvården, och det är också i primärvården som ca 65 procent av alla antidepressiva läkemedel skrivs ut. Endast cirka 20 procent av patienterna remitteras vidare till specialiserad psykiatri. Detta trots att myndigheten anger att i princip alla med lindriga och medelsvåra depressioner och ångestsyndrom bör erbjudas psykologisk behandling. I praktiken är med andra ord möjligheterna att få psykoterapi hårt ransonerade.

I Svenska Dagbladet den 27 september 2021 tas frågan upp varför Sverige inte satsar på terapibehandling utifrån en jämförelse med hur situationen ser ut i Tyskland. Där erbjuds terapeutisk behandling till den som behöver, och detta betalas av staten. Det finns ett stort utbud av psykoterapeutiska inriktningar i form av kbt, psykodynamisk terapi, psykoanalys, gruppterapi, interpersonell terapi (IPT), bildterapi och kroppsterapi. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen främst kbt, som här anses vara den mest effektiva metoden.

Vid både lindrig och medelsvår egentlig depression finns det risk för att tillståndet försämras, vilket motiverar en tidig och aktiv behandling. Läkemedel som skrivs ut mot depression och ångestsyndrom kan ge svåra abstinenssymtom när man försöker sluta, och två tredjedelar av alla som tar antidepressiva har, enligt Socialstyrelsen, gjort det i mer än nio år.

Regelbunden psykoterapi är dyrare än att sätta in läkemedel. Ändå anges det av många förespråkare vara mer kostnadseffektivt på sikt. Det finns forskning från Tyskland som visar att behandlingsresultaten vid affektiva störningar, personlighetsstörningar och depression efter åtta år är bättre med psykoterapi och att sjukdagarna och läkarbesöken blir färre. Detta kan ses i jämförelse med Sverige, där andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat från 30 till 46 procent de senaste 15 åren.

Enligt psykiatrisamordnaren på SKR, Ing-Marie Wieselgren, borde fler personer kunna erbjudas olika typer av psykoterapi, även långvariga former. Hon menar att det är en klassfråga att så många tvingas söka terapeutisk behandling privat. Även professionella företrädare för till exempel Psykoterapicentrum och Psykologförbundet menar att det ofta råder ett alltför kortsiktigt tänkande inom den svenska vården, många gånger med medicin som det första eller i värsta fall det enda behandlingsalternativet. De menar att vården måste bli mer kunskapsstyrd.

Socialstyrelsen anger i sina riktlinjer att det är viktigt med ett utbud av flera effektiva behandlingsmetoder genom hela vårdkedjan för depression och ångestsyndrom, och att patienten behöver bli informerad om de olika behandlingsalternativen. Detta med utgångspunkten att det är avgörande för en god vård att valet av behandling utgår från patientens behov, förutsättningar och önskemål. Vidare konstaterar myndigheten att även om det enligt den senaste utvärderingen från 2019 visas att allt fler har fått psykiatrisk vård för depression och ångestsyndrom de senaste tio åren behöver tillgången till psykologisk behandling öka, och helst bör alla med lindriga och medelsvåra depressioner och ångestsyndrom kunna erbjudas psykologisk behandling. Det anges även vara viktigt att kunna erbjuda flera olika alternativ i valet av psykologisk behandling. Men trots det växer köerna.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern att göra för att öka utbudet av olika terapeutiska behandlingar i syfte att minska köerna samt för att människor faktiskt ska erbjudas behandlingsmetoder som utgår från aktuellt kunskapsläge?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:252 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)


Svar på fråga 2021/22:252 av Karin Rågsjö (V)
Behandlingsalternativ inom psykiatrin utifrån aktuell kunskap

Karin Rågsjö har frågat mig vad jag avser att göra för att öka utbudet av olika terapeutiska behandlingar i syfte att minska köerna samt vad jag avser att göra för att människor faktiskt ska erbjudas behandlingsmetoder som utgår från aktuellt kunskapsläge.

Psykisk ohälsa är ett prioriterat område, som både handlar om att arbeta hälsofrämjande och att verka för att patienter erbjuds kunskapsbaserade och individanpassade åtgärder. Inledningsvis kan konstateras att det finns en stor motiverad medicinsk användning av antidepressiva läkemedel. Behandlande läkare har ansvar för att i varje enskilt fall göra en bedömning utifrån den enskilde patientens behov. Även tillgång till kvalitetssäkrade terapeutiska behandlingsmetoder utgör en avgörande del i vårdens insatser för personer med psykisk ohälsa. Kognitiv beteendeterapi lyfts fram som standardbehandling vid medelsvår depression i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Det är glädjande att antalet psykologer sysselsatta i hälso- och sjukvården per 100 000 invånare ökat med 7 procent under perioden 2014 till 2018. Men trots ökningen uppger alla regioner utom fyra uppger att de har brist på psykologer. Det är även åtta regioner som uppger att det är brist på psykoterapeuter. Regeringen arbetar därför kontinuerligt med den långsiktiga tillgången till hälso- och sjukvårdens samtliga personalkategorier. Det Nationella vårdkompetensrådet inrättades 1 januari 2021 och ska bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning. Regeringen ser det Nationella vårdkompetensrådet som en viktig pusselbit för att säkra den långsiktiga tillgången till psykologer, psykoterapeuter och andra legitimerade yrkesgrupper i hälso- och sjukvården.

En viktig komponent för en jämlik vård är tillgång till nationella kunskapsunderlag. Det är därför glädjande att Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism, utöver de ovan nämnda nationella riktlinjer för depression och ångest. Därutöver ser jag det hälsofrämjande arbetet som en viktig del i det samlade arbetet för att minska den psykiska ohälsan. Därför har regeringen gett Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram underlag till en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med 23 andra myndigheter och i samråd med flera andra aktörer.

Avslutningsvis ser jag och regeringen hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning och kvalitetssäkring som fortsatt angelägna frågor för att säkerställa en kvalitativ, patientsäker och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Stockholm den 3 november 2021

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.