Avstämning av sändningstillståndet

Skriftlig fråga 2015/16:785 av Cecilia Magnusson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-11
Överlämnad
2016-02-11
Anmäld
2016-02-12
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen utfärdar sändningstillstånd för public service-bolagens sändningar. Det nuvarande sändningstillståndet, som är sexårigt, gäller mellan åren 2014 och 2019. Vi är nu inne i det tredje året och det börjar bli dags för en avstämning av tillståndet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

När avser ministern och regeringen att påbörja avstämningen av sändningstillståndet, och vad kommer den uppföljningen att innehålla?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:785 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/00283/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:785 av Cecilia Magnusson (M) Avstämning av sändningstillståndet

Cecilia Magnusson har frågat mig när jag och regeringen avser att påbörja avstämningen av sändningstillstånden för public service-bolagen och vad den uppföljningen kommer att innehålla.

Enligt riksdagens beslut ska en översyn göras efter halva tillståndsperioden, vilket innebär efter utgången av 2016. Kulturdepartementet kommer att i dialog med programföretagen förbereda översynen nu i höst.

Det är ännu för tidigt att säga vad halvtidsöversynen kommer att innehålla. I den proposition om radio och tv i allmänhetens tjänst som föregick den nuvarande tillståndsperioden anförde dock den dåvarande regeringen att halvtidsöversynen inte bör bli för omfattande, samt att en strävan bör vara att översynen blir framåtsyftande och att antalet frågor som behandlas däri begränsas. Jag delar de utgångspunkterna.

Stockholm den 24 februari 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.