Åtgärder mot olicensierat spel

Skriftlig fråga 2020/21:1833 av John Weinerhall (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-02-16
Överlämnad
2021-02-17
Anmäld
2021-02-23
Svarsdatum
2021-02-24
Sista svarsdatum
2021-02-24
Besvarad
2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen införde den 2 juli tillfälliga spelansvarsåtgärder för speloperatörer med svensk spellicens eftersom regeringen antog att den pågående pandemin kunde öka problemspelandet. Det handlar om skärpta regler i fråga om individuella insättnings- och förlustgränser och en bonusgräns på 100 kronor. Nu förlänger regeringen begränsningarna till sista juni 2021.

De skärpta reglerna berör inte de olicensierade spelsajter som svenska konsumenter spelar på, och kanaliseringen till det svenska licenssystemet beräknas därför minska. Förra våren beräknades kanaliseringen ligga runt 75 procent för nätkasino och har visat en sjunkande tendens sedan spellagen trädde i kraft i januari 2019. Om regeringens höga tonläge fortsätter och Anna-Lena Sörenssons utredningsförslag blir verklighet riskerar kanaliseringen ytterligare att fortsätta sjunka, och på sikt riskerar detta hela licenssystemet.

Socialförsäkringsministern uppgav för TT den 10 november 2020 att:

”De aktörer som saknar licens ska kastas ut från marknaden. Det är kriminaliserat att tillhandahålla, främja och marknadsföra olicensierat spel, och det är allvarliga brott”. /…/ ”Det handlar om allt ifrån blockeringar av betalningar till att se till att kriminaliseringen av marknadsföringen leder till effekt.”

Det tillämpningsområde för spellagen som regeringen valde innebär att det inte är olagligt att erbjuda och på olika sätt bistå olicensierat spel så länge spelet sker på internet, inte presenteras på svenska och inte erbjuder spel i svenska kronor. Sådant spel är enkelt att hitta och spela på, exempelvis med svenskt bank-id. Hade regeringen i stället valt den tillämpningsbestämmelse som Spellicensutredningen under ledning av Håkan Hallstedt föreslog hade vi sannolikt haft mindre problem med olicensierat spel.

Den utredning regeringen nyss tillsatt berör inte olicensierat spel som enligt spellagen inte är olagligt. Det vore dock önskvärt om regeringen hade gett ett sådant direktiv till utredningen. Om regeringen har intresse av att vårda den omreglerade svenska spelmarknaden är det de utländska olicensierade spelbolagen som ska ha svårare att verka mot den svenska marknaden – inte de svenska spelbolagen med licens.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att ge den nyligen tillsatta utredningen under ledning av generaldirektör Gunnar Larsson tilläggsdirektiv för att föreslå en skärpt tillämpningsbestämmelse i spellagen med syfte att förbjuda olicensierat spel?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1833 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2021/00723 Finansdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1833 av John Weinerhall (M)
Åtgärder mot olicensierat spel

John Weinerhall har frågat mig om jag avser att ge den nyligen tillsatta utredningen under ledning av generaldirektör Gunnar Larsson tilläggsdirektiv för att föreslå en skärpt tillämpningsbestämmelse i spellagen med syfte att förbjuda olicensierat spel.

Att utestänga olicensierade aktörer har varit en prioriterad fråga för regeringen. Flera åtgärder vidtogs i samband med omregleringen för att stänga ute olicensierat spel, bl.a. möjlighet till betalningsblockering och föreläggande om varningsmeddelande för webbplatser som tillhandahåller spel utan licens. Det blev även straffbart att tillhandahålla spel utan licens eller främja deltagande i sådant spel. Det infördes också en skattskyldighet för spelvinster från licenspliktiga spel som tillhandahålls av någon som saknar licens.

Spelmarknadsutredningen har föreslagit ytterligare åtgärder för att stänga ute olicensierat spel såsom ett tillståndskrav för spelprogramvara och ett förvaltningsrättsligt främjandeförbud. Utredningens förslag är på remiss till den 30 april 2021.

Frågan om att utestänga olicensierade aktörer är fortsatt högt prioriterad och Gunnar Larsson fick därför bl.a. i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av olicensierat spel.

När det gäller frågan om när ett spelbolag ska anses rikta sig till svenska konsumenter konstaterade Spelmarknadsutredningen att det inte torde vara tillräckligt att enbart genom att ändra språk och valuta till andra än de svenska vara säker på att man agerar utanför spellagens tillämpningsområde. Utredningen bedömer att tolkningen av tillämpningsområdet bör utvecklas genom domstolspraxis samt Spelinspektionens och andra myndigheters tillsyns- och rättsvårdande arbete.

Jag följer noga utvecklingen på detta område men avser inte i nuläget att lämna ett tilläggsdirektiv rörande tillämpningsområdet till den av Gunnar Larsson ledda utredningen.

Stockholm 24 februari 2021

Ardalan Shekarabi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.