Åtgärder för medicinska åldersbedömningar

Skriftlig fråga 2015/16:523 av Johan Forssell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Svarsdatum
2016-01-05
Besvarad
2016-01-05
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna har påtalat vikten av att Migrationsverket återigen får tillgång till medicinska åldersbedömningar av ensamkommande barn och ungdomar då det är osäkert om åldern är över eller under 18 år.

Vi har nu en ohållbar situation vad gäller ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige. I tider av stora prövningar är det särskilt viktigt med ordning och reda i asylpolitiken. Vi behöver också säkra att resurser som ska gå till barn inte går till vuxna.

Det är positivt att regeringen den 24 november anslöt sig till Moderaternas uppfattning i frågan. Samtidigt brådskar det mot bakgrund av det mycket stora söktrycket till Sverige, och regeringen har inte gett några besked om vad som görs i frågan efter den 24 november. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder vidtas nu för att de medicinska åldersbedömningarna så fort som möjligt ska återupptas?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:523 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/09942/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:523 av Johan Forssell (M) Åtgärder för medicinska åldersbedömningar

Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder som nu vidtas för att de medicinska åldersbedömningarna så fort som möjligt ska återupptas.

Inledningsvis kan det noteras att medicinska åldersbedömningar utförs om än i liten omfattning. Det är idag svårt att få dessa genomförda bland annat beroende på brist på anbud och låsningar mellan olika aktörer som gjort att man inte har kunnat erbjuda undersökningar i någon större utsträckning. Under 2014 utfördes 44 medicinska åldersbedömningar i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Därefter gjordes sammanlagt åtta åldersjusteringar.

Frågan om huruvida en asylsökande är under eller över 18 år är viktig, inte minst när det gäller boende och omvårdnad men även när det gäller frågan om uppehållstillstånd. Ensamkommande barn får ett särskilt mottagande och det finns särskilda bestämmelser i utlänningslagen som rör barn. Barn har särskilda rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Det är därför viktigt att barn inte felaktigt bedöms som vuxna och att vuxna inte felaktigt bedöms som barn. Det är t.ex. inte lämpligt att ensamkommande barn bor med vuxna asylsökande i barnboendena och resurser avsatta för barn ska inte gå till vuxna asylsökande.

En bedömning av åldern måste därför göras när den asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik och det finns tveksamheter om den ålder som uppgetts. En medicinsk åldersbedömning kan bidra till underlaget och ge den sökande stöd för de uppgifter om åldern som lämnats. Medicinska åldersbedömningar ska ske med full respekt för den personliga värdigheten och den minst ingripande undersökningen ska föredras. Resultatet värderas tillsammans med all övrig bevisning och utredning i ärendet. Det handlar i slutändan om bevisvärdering och en bedömning som myndigheter och domstolar ska göra.

Det är mot bakgrund av det ovan anförda angeläget för regeringen att finna en ordning så att medicinska åldersbedömningar av asylsökande kan tillämpas. Detta arbete bereds nu hos regeringen och bland annat Socialstyrelsen.

Stockholm den 5 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.