Åtgärder för en fungerande järnväg

Skriftlig fråga 2022/23:807 av Ulrika Heie (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-20
Överlämnad
2023-06-21
Anmäld
2023-06-26
Svarsdatum
2023-07-05
Sista svarsdatum
2023-07-05
Besvarad
2023-07-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Den 19 juni genomförde infrastrukturministern ett rundabordssamtal med järnvägsbranschens aktörer om de problem med planeringen av tågtrafiken som uppstått och utmaningen med ett sedan länge eftersatt underhåll.

De problem som förevarit de senaste sex månaderna har inneburit enorma kostnader för svenskt näringsliv och kraftiga försämringar av många pendlares livskvalitet.

Förtroendet för järnvägens funktion är en grundläggande förutsättning för att människor ska välja tåget för sin resa eller för att transportera sitt gods. För den som inte vågar lita på att tåget kommer fram i tid eller i värsta fall inte går alls, blir givetvis tröskeln betydligt högre när man gör avvägningar mellan olika trafikslag.

För Sveriges del kommer detta kräva såväl utökad kapacitet som kraftiga ambitionshöjningar av järnvägsunderhållet. Regeringen har tydligt avvisat kapacitetsutbyggnaden och dessutom skurit ned Trafikverkets budget för underhåll av järnvägsnätet.

Jag vill därför fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Efter mötet med järnvägsbranschen, vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra järnvägens funktion i närtid?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:807 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02777 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:807 av Ulrika Heie (C)
Åtgärder för en fungerande järnväg

Ulrika Heie har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta, till följd av det möte som genomförts med järnvägsbranschen, för att förbättra järnvägens funktion i närtid.

Jag vill inledningsvis understryka att den rådande situationen på den svenska järnvägen inte är acceptabel. Mötet med järnvägsbranschens aktörer den 19 juni var konstruktivt och lösningsinriktat. Trafikverket informerade om problembilden och gav en uppdatering av det pågående arbetet för att förbättra situationen. Myndigheten uppgav att läget har förbättrats och att framförhållningen i tågplaneringen nu handlar om veckor och inte längre enstaka dagar. Enligt myndigheten kommer det tyvärr att ta tid att helt lösa situationen.

I min löpande dialog med Trafikverket har jag försäkrat mig om att myndigheten gör det som krävs för att lösa problemen och få det nya tågplaneringssystemet att fungera. Jag förväntar mig att Trafikverket fortsatt arbetar så hårt de bara kan för att lösa situationen på både kort och lång sikt.

Stockholm den 4 juli 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.