Åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar

Skriftlig fråga 2022/23:969 av Isak From (S)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2023-09-06
Överlämnad
2023-09-07
Anmäld
2023-09-12
Svarsdatum
2023-09-13
Sista svarsdatum
2023-09-13
Besvarad
2023-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

I slutet av november arrangerar världshälsoorganisationen The Tenth Session of the Conference of the Parties (COP 10) to the WHO Framework Convention on Tobacco Control i syfte att minska tobakens skadeverkningar.

Det är viktigt att Sverige deltar aktivt och delar med sig av våra erfarenheter utifrån att Sverige inom kort som första land i världen kommer att klassificeras som rökfritt. Det innebär att 95 procent av landets invånare inte är beroende av att röka cigaretter.

Jämfört med andra länder är det synnerligen få svenskar som drabbas av lungcancer. Svenskarna kan därmed leva längre, bidra till samhällsbygget och bespara oss skattebetalare kostsam vård. Sverige har kommit längre än alla andra länder i Europa på vägen mot att bli rökfritt. Det har mycket stor betydelse för folkhälsan och för samhället i stort.

En av anledningarna till att Sverige varit så framgångsrikt är vår långa snustradition, där tobaksfria nikotinprodukter spelar en allt viktigare roll. Från nikotinläkemedel till det vita snuset, fritt från tobak. Nikotin är i och för sig beroendeframkallande men leder oftast inte till samma svåra ohälsa som rökning.

Enligt en nyligen publicerad rapport till regeringen konstaterar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) tillsammans att det i dag inte finns några studier som visar att det vita snuset har några allvarliga bieffekter, även om risker inte kan uteslutas. Jämfört med den dokumenterat farliga cigaretten måste detta ses som en stor folkhälsopolitisk framgång.

Sverige har en mycket låg andel rökare och mycket talar för att Sverige tack vare alternativ snart går att benämna som en rökfri nation. Eftersom jag förutsätter att regeringen deltar aktivt vid COP 10 vill jag därmed fråga socialminister Jakob Forssmed följande: 


Hur kommer ministern och regeringen att agera på konferensen för lyfta upp alternativens avgörande betydelse för att bli först med att nå rökfrihet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:969 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)

S2023/02586 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:969 av Isak From (S)
Åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar

Isak From har frågat mig hur jag och regeringen kommer att agera på Världshälsoorganisationens (WHO) Tenth Session of the Conference of the Parties (COP10) to the WHO Framework Convention on Tobacco Control för lyfta upp alternativens avgörande betydelse för att bli först med att nå rökfrihet.

Rökning är en av de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. Det är därför positivt att tobaksrökningen successivt har minskat och att Sverige har en jämförelsevis låg andel rökare. Skillnader i daglig rökning ses däremot fortfarande mellan olika grupper baserat på t.ex. utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning. Samhällets kostnader för rökning är stora och prevention och förebyggande insatser är viktiga. Med förebyggande arbete kan det även skapas förutsättningar för jämlik hälsa.

Sverige har ratificerat WHO:s ramkonvention om tobakskontroll och protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror. Sverige kommer att delta vid partsmötena för ramkonventionen (COP10) och protokollet (MOP3) i Panama i november 2023. De svenska positionerna inför partsmötena har ännu inte tagits fram.

Stockholm den 13 september 2023

Jakob Forssmed

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.