Till innehåll på sidan

Återbetalningsplan för stödåtgärder

Skriftlig fråga 2021/22:900 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-01-25
Överlämnad
2022-01-25
Anmäld
2022-01-26
Svarsdatum
2022-02-02
Sista svarsdatum
2022-02-02
Besvarad
2022-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

En sektor som har haft det tufft under pandemin är besöksnäringen. Restriktioner har slagit hårt mot deras möjligheter att kunna bedriva verksamhet, och i stort sett har det i mångt och mycket blivit ett näringsförbud.

Därför har också denna sektors cirka 7 000 företag ansökt och beviljats medel som nu ska betalas tillbaka till staten enligt återbetalningsplan.

Besöksnäringens branschorganisation har signalerat att de får information om att många av deras företag kommer att gå i konkurs med nuvarande återbetalningsplan.

Det man säger sig behöva är en frist på återbetalningsplanen på mellan tre och fem år för att kunna få in regelbundna månatliga pengar i verksamheterna och jobba in tidigare förluster för att orka med återbetalningen.

Det ser olika ut i landet, och det upplägg som behövs skiljer sig åt beroende på var man har sin verksamhet. Med tanke på dessa olikheter behövs inte bara längre återbetalningstid utan det behövs också en anpassning till det enskilda företagets förutsättningar då geografi avgör besökstryck och också restriktioner för olika former av verksamheter.

Företagen betalar ränta till staten på de medel de lånat, och det kommer att vara tufft innan de riktigt fått skjuts fullt ut när väl ekonomin rullar i normalläge igen att både hålla verksamhet och ha en kort frist på återbetalning. Då faller dessa företag på återbetalningsplanen och inte på pandemin.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Avser ministern att i närtid återkomma med förslag till en ny återbetalningsplan för att företag ska kunna överleva och med ett upplägg för individuella lösningar?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:900 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Fi2022/ 00305 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:900 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Återbetalningsplan för stödåtgärder

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag i närtid avser att återkomma med förslag till en ny återbetalningsplan för att företag ska kunna överleva och med ett upplägg för individuella lösningar.

Pandemin har påverkat svenska företag drastiskt. Sedan utbrottet har regeringen presenterat historiskt omfattande åtgärder för att bl.a. lindra effekterna för jobb och företag. En av dessa åtgärder är möjligheten för företag att få anstånd med inbetalning av preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Denna anståndsmöjlighet trädde i kraft redan den 30 mars 2020.

Ett viktigt syfte med dessa s.k. tillfälliga anstånd är att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för företag i den situation som råder. Detta likviditetsstöd har utnyttjats i mycket hög utsträckning. Den 10 januari 2022 hade Skatteverket fattat totalt ca 224 000 anståndsbeslut avseende ca 53 000 företag. Det sammanlagda anståndsbeloppet uppgick vid samma tidpunkt till ca 56,1 miljarder kronor. Av detta belopp hade ca 26,4 miljarder kronor betalats tillbaka. Det utestående anståndsbeloppet uppgick alltså till ca 29,7 miljarder kronor.

Möjligheterna till tillfälliga anstånd har utökats vid flera tillfällen och regelverket har kontinuerligt anpassats utifrån utvecklingen av pandemin och dess effekter. Det senaste exemplet på det är förslaget som innebär att tillfälliga anstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder och som föreslås träda i kraft den 8 februari 2022 (prop. 2021/22:89).

Utöver detta avser regeringen att inom kort överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om en möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 24 månader. Regeringen har därför återkallat ett tidigare förslag som bl.a. innebar en möjlighet till förlängning av anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader. När det gäller längden på denna förlängningsperiod har hänsyn bl.a. tagits till att vissa företag kan komma att drabbas hårt ekonomiskt av den ökade smittspridningen under vintern 2021/22. Förslaget innebär också att företagen samtidigt ska följa en individuell avbetalningsplan. De tillfälliga anstånd som annars skulle upphöra under våren 2022 ska därmed i stället vara återbetalda senast våren 2024. Den maximala anståndstiden blir efter ändringen fyra år.

Detta förslag är en av flera viktiga åtgärder för att stötta svenska jobb och företag genom pandemin. Regeringen fortsätter samtidigt arbetet med att löpande analysera behovet av åtgärder och följer utvecklingen noga. Regeringen har under pandemin kontinuerligt visat att den är beredd att fatta de beslut som krävs.

Stockholm den 2 februari 2022

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.