Arbetsmiljön inom byggbranschen

Skriftlig fråga 2022/23:36 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-11-02
Överlämnad
2022-11-02
Anmäld
2022-11-08
Svarsdatum
2022-11-09
Sista svarsdatum
2022-11-09
Besvarad
2022-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Under årets första nio månader besökte Arbetsmiljöverket 62 byggarbetsplatser i Jönköpings län. Av dem fick 35 stycken någon form av anmärkning på säkerhetsarbetet, alltså mer än varannan.

Det handlar ofta om brister i det förebyggande och systematiska arbetet med riskanalyser och avsaknad av fallskyddsutrustning. Om detta rapporterar SVT Nyheter Jönköping den 1 november 2022.

Arbetsmiljöproblem inom byggbranschen är ingen ny företeelse, och varje år dör ett flertal arbetstagare på byggarbetsplatser runt om i landet.

Därför vill jag fråga statsrådet statsrådet Paulina Brandberg:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att komma till rätta med arbetsmiljöbristerna inom byggbranschen och stoppa dödsolyckorna?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:36 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2022/ 01374 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:36 av Johanna Haraldsson (S)
Arbetsmiljön inom byggbranschen

Johanna Haraldsson har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att komma till rätta med arbetsmiljöbristerna inom byggbranschen och stoppa dödsolyckorna.

Att skapa säkra arbetsplatser är viktigt för att främja hälsa. Det kan aldrig accepteras att någon dör eller skadas till följd av sitt arbete.

Det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet är grunden till en god arbetsmiljö. Det måste vara en naturlig del av verksamheten för alla arbetsgivare. Regeringen och myndigheterna på arbetsmiljöområdet arbetar tillsammans med arbetsmarknadens parter för att skapa ramarna för en god arbetsmiljö. Det är arbetsgivarna, arbetstagarna och deras representanter som tillsammans bedriver det dagliga arbetsmiljöarbetet på de enskilda arbetsplatserna.

Tillsyn av arbetsmiljö är viktigt för att upprätthålla skyddet för arbetstagarna och för att rättvisa konkurrensförhållanden ska kunna råda på arbetsmarknaden. Arbetsmiljöverkets rapport av de tillsynsinsatser myndigheten genomfört inom projektet Nollvision under perioden 2018 – 2022 var inriktade på särskilt riskfyllda branscher, däribland bygg och anläggning. Nollvisionen innebär att ingen ska dö på eller av arbetet. Jag uppmärksammar att Arbetsmiljöverkets inspektioner fört med sig konkreta förbättringar på arbetsplatserna då det visat sig att de flesta arbetsgivare snabbt åtgärdat uppmärksammade brister och att kunskaperna kring arbetsmiljöarbete har ökat hos de inspekterade arbetsgivarna. Det är tydligt att Arbetsmiljöverkets arbete är träffsäkert och att deras arbetsinsatser är mycket viktiga.

Det behövs en fortsatt hög ambitionsnivå för arbetsmiljöpolitiken för att möta olika utmaningar i arbetslivet. Arbetet för en förbättrad arbetsmiljö går hand i hand med arbetstagares arbetsvillkor och trygghet i stort. Genomförandet av arbetsmiljöstrategin 2021–2025 är en viktig del i att stärka arbetet med att uppnå målet för arbetslivspolitiken.

Stockholm den 9 november 2022

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.