Till innehåll på sidan

Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning

Skriftlig fråga 2022/23:759 av Ciczie Weidby (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-09
Överlämnad
2023-06-12
Anmäld
2023-06-13
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Den 29 maj meddelade Arbetsförmedlingen att myndigheten inför nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning för arbetssökande. Från och med den 1 oktober kommer i första hand upphandlade tjänster att användas för att tillgodose de arbetssökandes behov. Arbetsförmedlingen bedömer att nuvarande arbetssätt riskerar att krocka med upphandlingsrättsliga regler, därav de nya rutinerna (Arbetsförmedlingen den 29 maj 2023).

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning är insatser som riktar sig till deltagare i jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och i etableringsprogrammet, det vill säga personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatserna innebär att arbetssökande deltar i verksamheten på en arbetsplats under handledning. I dag finns flertalet av dessa insatser inom den idéburna sektorn.

Arbetsförmedlingens nya rutiner innebär att många insatser som de idéburna organisationerna i dag står för inte längre kommer att utföras eftersom de inte är upphandlade. I stället ska i princip enbart upphandlade tjänster användas, vilket i praktiken innebär att uppdragen går till kommersiella företag (så kallade privata utförare).

Arbetsförmedlingens nya rutiner kommer att slå hårt mot långtidsarbetslösa som är i behov av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. De riskerar att hamna i fel insatser, som Arbetsförmedlingens Rusta och Matcha-system, som i första hand riktar sig till personer som står nära arbetsmarknaden, eller inte få några insatser alls. Myndighetens nya rutiner kommer även att slå hårt mot alla de idéburna organisationer som i dag arbetar med målgruppen.

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning är mycket viktiga insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. De idéburna organisationerna har länge arbetat med dessa insatser, har gedigen kunskap och erfarenhet på området och är särskilt lämpliga för målgruppen. De idéburna organisationerna fyller därmed en mycket viktig funktion och bör kunna göra det även framgent.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att säkerställa att arbetssökande som är i behov av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning även framgent kan erbjudas dessa insatser via idéburna organisationer?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:759 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/00904 , A2023/00911 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:759 av Ciczie Weidby (V)
Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning samt fråga 2022/23:769 av Serkan Köse (S) Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster

Ciczie Weidby har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att säkerställa att arbetssökande som är i behov av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning även framgent kan erbjudas dessa insatser via idéburna organisationer.

Serkan Köse har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att främja samarbetet mellan AF och de idéburna aktörerna, särskilt när det gäller att stödja personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Det är viktigt att målgruppen i fråga får det stöd den behöver. Arbetsförmedlingen har enligt myndighetens regleringsbrev i uppdrag att säkerställa att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är träffsäker och enhetlig samt att arbetssökande prövas mot den bredd av insatser som finns hos Arbetsförmedlingen. Enligt information från Arbetsförmedlingen om de förändrade rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning som myndigheten avser att införa från och med den 1 oktober, är det den arbetssökandes behov som är styrande. Finns det en upphandlad tjänst som kan tillgodose det behovet ska den tjänsten väljas i första hand.

De finns, enligt Arbetsförmedlingen, i dag cirka 5 000 kvarstående deltagare hos anordnare i arbetsträning och förstärkt arbetsträning per månad. För deltagare i pågående insatser kommer enligt uppgift de förändrade rutinerna inte ha någon påverkan.

Arbetsmarknadsdepartementet har inlett en dialog med Arbetsförmedlingen om vad den förändrade tillämpningen av arbetsträning och förstärkt arbetsträning får för konsekvenser för arbetssökande jämfört med idag samt hur Arbetsförmedlingen avser att ta till vara kompetensen hos idéburna aktörer. Regeringen följer frågan.

Stockholm den 21 juni 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.