Till innehåll på sidan

Arbetsförmedlingens kontroll av privata jobbmatchare

Skriftlig fråga 2022/23:566 av Ciczie Weidby (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-17
Överlämnad
2023-04-18
Anmäld
2023-04-19
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Tidningen Arbetet har tagit del av en ännu inte offentliggjord rapport från Arbetsförmedlingens internrevision. Rapporten visar på mycket allvarliga brister i myndighetens kontroll av privata jobbmatchare (Arbetet den 6 april 2023).

Arbetsförmedlingens revisorer har granskat hur myndigheten hanterar risker och kontroller när de betalar ut pengar till privata jobbmatchare inom ramen för tjänsten Rusta och matcha. Internrevisionen har även, genom stickprov, undersökt utbetalningar till privata jobbmatchningsföretag.

Rapporten visar att det sannolikt sker felaktiga utbetalningar till privata jobbmatchare på över 85 miljoner kronor varje år, motsvarande 5,1 procent av de totala kostnaderna för tjänsten 2022. Enligt revisorerna kan de felaktiga utbetalningarna i värsta fall uppgå till drygt 140 miljoner kronor per år.

Revisorerna frågar sig om utformningen av tjänsten Rusta och matcha verkligen lever upp till kravet på att hushålla med statens medel. Som exempel lyfter revisorerna bland annat fram att de privata jobbmatcharna får lika mycket pengar oavsett om deltagaren varit frånvarande eller inte. Likaså om personen deltagit i färre aktiviteter än vad som var tänkt. Revisorerna bedömer att Arbetsförmedlingen behöver göra större förbättringar för att motverka felaktiga utbetalningar till privata jobbmatchare.

Vänsterpartiet kan konstatera att rapporten bekräftar de farhågor vi hade inför privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Vi förutsätter att regeringen ser lika allvarligt på felaktiga utbetalningar till privata jobbmatchare som andra felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att dels förbättra Arbetsförmedlingens kontroll av privata jobbmatchare, dels motverka felaktiga utbetalningar till privata jobbmatchare?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:566 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/ 00601 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:566 av Ciczie Weidby (V)
Arbetsförmedlingens kontroll av privata jobbmatchare

Ciczie Weidby har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att dels förbättra Arbetsförmedlingens kontroll av privata jobbmatchare, dels motverka felaktiga utbetalningar till privata jobbmatchare.

Arbetet för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott riktade mot det offentliga är högt prioriterat av regeringen. Inom mitt ansvarsområde ser jag självklart lika allvarligt på felaktiga utbetalningar till leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser som andra utbetalningar, t.ex. individersättningar eller ersättning till arbetsgivare som anställer med stöd.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att motverka bidragsbrott och minimera risken för felaktiga utbetalningar inom myndighetens ansvarsområde. Det är också Arbetsförmedlingen som ansvarar för anskaffning av insatser, såsom matchningstjänsten Rusta och matcha, liksom för att det finns en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av leverantörerna och utförandet av tjänsten. Regeringen har samtidigt varit tydlig i sin styrning av myndigheten. I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2023 finns ett mål om att andelen felaktiga utbetalningar från de ersättningar som myndigheten hanterar ska minska. Arbetsförmedlingen ska också redovisa måluppfyllelse, genomförda åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och en bedömning av åtgärdernas effekter liksom omfattningen på de felaktiga utbetalningarna.

Av ett pågående uppdrag till myndigheten, som ska rapporteras slutligt den 13 oktober 2023, framgår att Arbetsförmedlingen löpande ska kontrollera och följa upp leverantörer och tjänster för att identifiera och motverka oseriösa och kriminella aktörer, fusk och felaktiga utbetalningar. Myndigheten ska särskilt utveckla det proaktiva kontrollarbetet, bl.a. genom stickprovskontroller och leverantörsgranskningar, samt utforma krav som minskar risken för att oseriösa aktörer blir leverantörer. Av samma uppdrag framgår att Arbetsförmedlingens ska införa vidareutvecklade matchningstjänster och då bl.a. vidta åtgärder för att alla deltagare ska ges ett ändamålsenligt stöd. Det handlar bl.a. om att utforma krav på tjänstens utförande som bättre än tidigare svarar mot varierande behov hos deltagare och att kontinuerligt följa upp stödet och resultaten för deltagarna. Arbetsförmedlingen inför nu en vidareutvecklad matchningstjänst utifrån de erfarenheter som dragits och regeringens styrning. Viktiga förändringar handlar bl.a. om att öka kraven på stöd till deltagarna och att rikta mer stöd till deltagare som står längre ifrån arbetsmarknaden. Det genomförs även andra förändringar, såsom krav på minsta personaltäthet samt tydligare rapporteringskrav och sanktionsregler för leverantörerna.

Den 1 december 2022 trädde också ett antal regeländringar i kraft som jag bedömer kommer att ha betydelse för att förbättra Arbetsförmedlingens förutsättningar att bedriva en mer effektiv kontroll av leverantörer och tjänster. Bland dessa kan nämnas en författningsreglerad uppgiftsskyldighet för leverantörer gentemot Arbetsförmedlingen och att myndigheten ges tillgång till vissa uppgifter från Skatteverket som bl.a. kan bidra till att fastställa korrekt ersättning till leverantörer.

Jag tar naturligtvis uppgifter om brister i Arbetsförmedlingens kontroll- och uppföljningsarbete på allvar. Rapporten från Arbetsförmedlingens internrevision har inte ännu offentliggjorts, men jag utgår från att myndigheten kommer att vidta de åtgärder som krävs för att komma till rätta med identifierade problem. Jag kommer att följa utvecklingen noga och är beredd att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

Stockholm den 26 april 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.