Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2022/23:673 av Ciczie Weidby (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-12
Överlämnad
2023-05-15
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Arbetsförmedlingens anslag för 2023 ökas med 50 miljoner kronor för att ge myndigheten bättre förutsättningar att hantera en ökande arbetslöshet (prop. 2022/23:99, s. 42). I vårbudgeten framhåller regeringen att tillskottet syftar till att stärka Arbetsförmedlingens beslutskapacitet (prop. 2022/23:100, s. 12).

Samtidigt som regeringen ökar Arbetsförmedlingens anslag med 50 miljoner har myndigheten gått ut med information till chefer och anställda om att myndigheten måste bli mer återhållsam i rekryteringen för att klara av övergången till ett lägre förvaltningsanslag från och med nästa år. Totalt minskar Arbetsförmedlingens anslag med omkring 400 miljoner kronor till 2024 (Publikt den 3 april 2023).

Nyligen varslade Arbetsförmedlingen 320 beslutshandläggare om uppsägning. Befattningen som beslutshandläggare infördes 2020 för att underlätta arbetet när Arbetsförmedlingen under pandemin kraftigt behövde öka sin beslutskapacitet. Enligt Arbetsförmedlingen uppfyller inte befattningen beslutshandläggare de krav myndigheten ställer framöver. Enligt myndigheten behövs arbetsförmedlarkompetens, vilket man menar att beslutshandläggarna saknar. De fackliga organisationerna på Arbetsförmedlingen ser ett stort behov av personalförstärkningar och anser, å sin sida, att det går att bygga på beslutshandläggarnas kompetens och omplacera dem till arbetsförmedlare (Publikt den 26 april 2023). Förhandlingar pågår i skrivande stund.

I förhandlingarna mellan parterna på Arbetsförmedlingen har arbetsgivaren, utöver kompetensskäl, angett budgetskäl för att inte kunna omplacera de 320 beslutshandläggarna – trots att myndigheten får 50 miljoner extra 2023. Enligt de fackliga organisationerna kommer myndigheten inte heller att använda de 50 miljonerna till att anställa ny personal. I stället kommer tillskottet att användas för att minska underskottet som uppstår inför 2024 års fördelning. Regeringens satsning på Arbetsförmedlingen i vårändringsbudgeten kommer således inte att stärka myndighetens beslutskapacitet. För att åstadkomma det krävs betydligt större satsningar på Arbetsförmedlingen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Avser ministern att öka Arbetsförmedlingens anslag så att myndigheten de facto får bättre förutsättningar att hantera en ökande arbetslöshet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:673 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/007 43 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:673 av Ciczie Weidby (V)
Arbetsförmedlingen

Ciczie Weidby har frågat mig om jag avser att öka Arbetsförmedlingens anslag så att myndigheten de facto får bättre förutsättningar att hantera en ökande arbetslöshet.

Regeringen bedömer att det finns utrymme för effektiviseringar av arbetsmarknadspolitiken. För att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska fungera väl behöver Arbetsförmedlingen och de insatser som myndigheten har till sitt förfogande vara effektiva.

Behovet av medel för kommande år ses över inom ramen för arbetet med budgetpropositionen för 2024. Regeringen följer utvecklingen av arbetslösheten noga.

Stockholm den 24 maj 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.