Till innehåll på sidan

Arbetsförmedlingen och förvaltningslagens krav på serviceskyldighet

Skriftlig fråga 2022/23:514 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-31
Överlämnad
2023-04-03
Anmäld
2023-04-11
Svarsdatum
2023-04-12
Sista svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Enligt förvaltningslagen (2017:900) 6–8 § ska varje myndighet lämna den enskilde sådan hjälp som behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sina intressen. Förvaltningslagens serviceskyldighet avser allt från att snabbt lämna uppgifter om något och ta emot besök och telefonsamtal, till att bistå med tolkning och översättning till den som behöver sådan hjälp. Varje myndighet ska också se till att kontakterna med enskilde blir smidiga och enkla.

Vidare står det att läsa i förvaltningslagen att en myndighet ska lämna hjälp i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

I verkligheten är det endast arbetslösa med synnerliga stora särskilda behov som tilldelas en handläggare på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är i dag en förvaltningsmyndighet som i stort sett saknar personlig kontakt med sina arbetssökande. Arbetslösa möts i regel av ett robotiserat Fort Knox där i stort sett allt ska ske digitalt, utan personlig service vid inskrivning, och genom aktivitetsrapportering. Det inte ovanligt att det som står till buds för en arbetssökande som har frågor är en chattrobot som ofta avger obegripliga svar på frågorna.

En inskriven arbetssökande har vanligtvis ingen personlig kontakt med en arbetsförmedlare under hela sin arbetslöshetsperiod. Den inskrivna hänvisas i stället till en extern leverantör för att få stöd i sitt arbetssökande. Vilket stöd den arbetssökande sedan får av leverantören beror helt och hållet på ambitionsnivån hos den medarbetare som den arbetssökande tilldelas hos leverantören. Kvalitetssäkringen blir då undermålig, och det viktiga mötet med människan har fått ge vika för en digitaliserad, automatiserad och robotiserad ärendehantering hos myndigheten. Det har lett till att det i dag upplevs som svårt för arbetssökande och arbetsgivare att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Hur avser ministern försäkra sig om att Arbetsförmedlingen lever upp till förvaltningslagens krav?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:514 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)


Svar på fråga 2022/23:514 av Lars Mejern Larsson (S)
Arbetsförmedlingen och förvaltningslagens krav på serviceskyldighet

Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag avser att försäkra mig om att Arbetsförmedlingen lever upp till förvaltningslagens krav avseende serviceskyldighet.

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska, enligt förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, utformas och bedrivas så att den är effektiv, enhetlig och rättssäker, att kvinnor och män ges förutsättningar att ta del av stöd och insatser på lika villkor, att bidragsbrott motverkas, att risken för felaktiga utbetalningar minimeras och att konkurrensen mellan företag på marknaden inte snedvrids. Regeringen bedömer att det finns utrymme för effektiviseringar av arbetsmarknadspolitiken. För att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska fungera väl behöver Arbetsförmedlingen vara effektiv.

Arbetsförmedlingen arbetar med kombinationer av digitala lösningar och fysiska möten för att på olika sätt kunna ge medborgarna service i enlighet med kraven i förvaltningslagen. Arbetsförmedlingen har också ingått ett serviceavtal med Statens servicecenter i enlighet med förordning (2019:214) om viss gemensam offentlig service. På ett sådant servicekontor kan den arbetssökande få hjälp med att använda Arbetsförmedlingens tjänster på webben, skriva in sig hos Arbetsförmedlingen, aktivitetsrapportera, fylla i och skriva ut blanketter och intyg samt använda datorer för att söka jobb och skriva ansökningshandlingar.

Det är upp till Arbetsförmedlingen att bedöma hur, när och på vilket sätt myndighetens personal ska träffa en arbetssökande. Sedan 2020 har Arbetsförmedlingen haft i uppdrag i myndighetens regleringsbrev att se över och säkerställa den lokala närvaron i landet. Sedan utgången av 2020 har Arbetsförmedlingen i myndighetens regleringsbrev haft i uppdrag att säkerställa att myndighetens personal, via bokade möten, ska kunna träffa arbetssökande fysiskt i hela landet. De fysiska mötena kan ske på myndighetens egna kontor eller på kontor som finns tillgängliga genom samarbetslösningar med andra, exempelvis Statens servicecenter (SSC) och kommuner. I de kommuner där det saknas arbetsförmedlingskontor eller samarbetslösning kan fysiska möten erbjudas i grannkommunen. Sedan den 1 december 2022 regleras i Arbetsförmedlings instruktion att myndighetens organisation lokalt, regionalt och nationellt utformas så att arbetssökande som behöver fysiska möten kan få det, ändamålsenliga arbetsgivarkontakter säkerställs, samverkan med kommuner och andra aktörer möjliggörs, projekt i samverkan med kommuner och andra aktörer främjas, och myndighetens kunskap om lokala och regionala arbetsmarknader upprätthålls.

Arbetsförmedlingens verksamhet följs upp löpande, till exempel inom ramen för Regeringskansliets arbete med den årliga myndighetsdialogen och extern granskning från bland annat Riksrevisionen.

Stockholm den 12 april 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.