AP-fondernas verksamhet

Skriftlig fråga 2015/16:1093 av Emil Källström (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-12
Överlämnad
2016-04-12
Anmäld
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

AP-fonderna har ett av samhällets viktigaste uppdrag. De förvaltar kapitalet för våra allmänna pensioner och bidrar med sin verksamhet positivt till den långsiktiga finansieringen av inkomstpensionssystemet. Det svenska pensionssystemet hyllas internationellt , och det är något vi ska vara stolta över. Det är av stor vikt att AP-fondernas verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder med nuvarande och framtida pensionärers intresse framför ögonen. Nyligen har den så kallade pensionsgruppen ställt sig bakom nya regler för AP-fonderna, som bland annat innebär att ambitionsnivån när det gäller ansvarsfullt ägande förstärks.

Genom medier har det uppdagats att Andra och Sjätte AP-fonden förbereder en försäljning av fastighetsbolaget Norrporten och det finns även bekräftelse från ett intresserat företag att de utvärderar ett eventuellt bud.  Under en längre tid har det spekulerats i en eventuell börsintroduktion av Norrporten. Av spridda medieuppgifter går det att läsa sig till att så inte verkar vara fallet utan att en direktförsäljning till annat företag är det som AP-fonderna planerar.

Om en AP-fond säljer ett innehav ska det enligt nuvarande direktiv inte spela någon roll om det sker via exempelvis en börsintroduktion eller direkt till ett annat företag. Huvudsaken är att en försäljning genomförs som ger bästa möjliga avkastning enligt rådande regelverk. En förutsättning för att kunna få bästa möjliga avkastning är inte bara att utvärdera om försäljning ska ske via börsintroduktion eller direkt försäljning till ett eller flera andra företag. Det är också att det finns en för de iblandade parterna transparent process där alla intressenter får samma information och lika förutsättningar att lägga ett eventuellt bud. Endast så kan AP-fonderna få bästa möjliga avkastning.

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Bolund:

 

Kan statsrådet garantera att de försäljningar av tillgångar som AP-fonderna genomför innebär att alla intresserade köpare får samma information och samma förutsättningar för att kunna lägga ett bud?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1093 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2016/01454/FPM

Finansdepartementet

Finansmarknads- och konsumentministern

Till riksdagen

Svar på fråga av Emil Källström (C) AP-fondernas verksamhet

Emil Källström har frågat mig om jag kan garantera att de försäljningar av tillgångar som AP-fonderna genomför innebär att alla intresserade köpare får samma information och samma förutsättningar för att kunna lägga ett bud?

AP-fonderna styrs genom lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och det är styrelsen i respektive AP-fond som är ansvarig för förvaltningen av fondmedlen och fondens verksamhet. Regeringen ansvarar för att utse styrelseledamöter i fonderna och att årligen utvärdera förvaltningen av fondmedlen i den skrivelse som överlämnas till riksdagen. Regeringen varken kan eller får därmed ha synpunkter på enskilda placerings- eller förvaltningsbeslut som AP-fonderna fattar. I likhet med andra statliga myndigheter ska fonderna följa tillämplig lagstiftning och praxis.

Stockholm den 19 april 2016

Per Bolund

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.