Till innehåll på sidan

Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar

Skriftlig fråga 2019/20:691 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2019-12-19
Överlämnad
2019-12-20
Sista svarsdatum
2020-01-03
Svarsdatum
2020-01-09
Besvarad
2020-01-09
Anmäld
2020-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För att utsläppen från transporter ska minska i de svenska storstäderna är det avgörande att allt fler fordon drivs av så rena drivmedel som möjligt. Elektrifiering är det bästa alternativet utifrån såväl lokala emissioner som buller och klimatpåverkan. Men också ett cirkulärt drivmedel som biogas är mycket bra och dessutom tillgängligt här och nu. Problemet för många aktörer inom lätta transporter, som använder sig av lätta lastbilar på upp till 3,5 ton, är att de i praktiken har mycket svårt att gå över till dessa alternativ eftersom fordonen i sig då blir så tunga att de inte får med sig den last de behöver. Det här gäller till exempel de snabbt växande hemtransporterna av matvaror, där varorna väger relativt mycket. Med el- eller gasdrift tappar de 30–60 procent av sin lastförmåga med nuvarande viktgräns på 3,5 ton, vilket gör att aktörerna skulle behöva köra med motsvarande antal fler fordon för att få ut sina varor. Fler fordon i städerna är givetvis inte önskvärt för någon, då det ger negativa effekter för klimat, miljö och trängsel.

Den nuvarande svenska begränsningen på 3,5 ton för B-körkort kan dock enkelt utökas med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645. Genom detta tillåts förare med B-körkort framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. Detta direktiv har redan implementerats i bland annat Nederländerna och Storbritannien, och fler länder är på väg. Det här gör också att nya fordon som utvecklas för alternativa drivmedel fokuserar på dessa nya viktgränser, och Sverige kommer därför inte att kunna dra fördel av den fordonsutveckling som sker i resten av Europa om vi inte följer efter. Arbetet med miljözoner i städer kommer att kräva de renaste lösningar som går att frambringa, men då måste också lagstiftningen för fordon följa efter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:691 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)I2019/03444/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:691 av Jens Holm (V)
Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar

Jens Holm har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel.

Innan förare med endast B-behörighet kan ges möjlighet att framföra fordon överstigande 3,5 ton men inte över 4,25 ton, förutsatt att viktökningen uteslutande beror på det alternativa framdrivningssystemet, måste en djupare konsekvensanalys genomföras. I en sådan analys bör framför allt konsekvensen på trafiksäkerheten, miljö och klimat, reglernas kontrollerbarhet och behov framgå. Sverige ska även först samråda med kommissionen innan ett beslut kan fattas.

För närvarande bereds den frågan inom Regeringskansliet.

Stockholm den 9 januari 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.