Akut situation för socialtjänsten

Skriftlig fråga 2015/16:580 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-08
Överlämnad
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbart. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och tandvårdspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården, tandvården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en allvarlig situation. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär.

Migrationsverkets senaste prognos talar sitt tydliga språk. För år 2015 beräknas 140 000–190 000 asylsökande. Lägg därtill – eftersom Sverige för närvarande inte har kontroll över sina gränser – ett betydande okänt antal människor som tagit sig in i landet illegalt utan att ha sökt asyl.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kräver i sin akuta 47-punktslista flera lättnader i regelverken för att underlätta arbetet med integrering, till exempel för socialtjänsten. I dag har flera kommuner svårt att klara av flyktingkrisen och många kommuner tvingas dagligen till att bryta mot lagen för att tillgodose skydd och stöd för barn. Många kommuner har inte tillräckligt mycket personal och hinner inte utreda ärenden, och jourhemmen som anlitats för att ta hand om ensamkommande flyktingbarn räcker inte. Många kommuner känner att de saknar förutsättningar för att erbjuda en tillfredsställande kvalitet i arbetet. Antalet kommuner som lex Sarah-anmäler sig och har anmält sig själva då de känt att de inte klarar av att följa lagen ökar för var dag. Situationen är akut, och socialtjänsten går på knä i många kommuner och arbetsbördan är stor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Avser regeringen och statsrådet Regnér att vidta några åtgärder för att hjälpa socialtjänsten runt om i landet då kraften hos många fantastiska medarbetare börjar sina?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:580 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/00108/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:580 av Cecilia Widegren (M) Akut situation för socialtjänsten

Cecilia Widegren har frågat mig om regeringen och jag som ansvarigt statsråd avser att vidta några åtgärder för att hjälpa socialtjänsten runt om i landet då kraften hos många fantastiska medarbetare börjar sina.

Sverige befinner sig i en allvarlig och extraordinär situation som Cecilia Widegren beskriver i sin fråga. Det krävs därför extraordinära åtgärder. Som jag tidigare har återgivit i frågesvar till bl.a. Cecilia Widegren har regeringen vidtagit ett flertal viktiga åtgärder för att stödja kommunerna i deras svåra uppdrag med anledning av flyktingsituationen. Exempel på dessa åtgärder är att den nya placeringsformen stödboende infördes, att ersättningarna till kommunerna för mottagande av nyanlända höjdes den 1 januari 2016 samt ett extra tillskott på 9,8 miljarder kronor i den extra ändringsbudget som lämnades den 12 november 2015 till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingssituationen. Ett annat exempel är satsningen på bemanning och kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården om 250 miljoner kronor årligen under 2016-2019 efter en överenskommelse med Vänsterpartiet. Därtill ser regeringen även över om det finns regeländringar som kan tänkas vidtas, bl.a. med utgångspunkt från den lista med önskade regelförenklingar som inkommit från Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att både stödja socialtjänsten och för att skapa återhämtning i ett mycket ansträngt system och påfrestande situation för många medarbetare inom socialtjänsten runt om i landet.

Jag och övriga i regeringen är väl medvetna om att socialtjänsten är under ett hårt tryck men imponeras också av förmågan att hantera denna extraordinära situation på bästa möjliga sätt givet förutsättningarna.

Stockholm den 18 januari 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.