Till innehåll på sidan

Transparensen i budgetpropositionen för 2016 -Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:1

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

7

1

Inledning

13

1.1

Bakgrund och motiv

13

1.2

Syfte och bedömningsgrunder

13

1.3

Granskningens genomförande

14

1.4

Rapportens disposition

14

2

Uppföljningen av överskottsmålet

15

2.1

Regeringens redogörelse i budgetpropositionen

15

2.2

Transparensen i den finanspolitiska avvägningen kan förbättras

16

2.3

Uppföljningen av budgetmålet bör stramas upp

18

2.4

Hur budgetförstärkningarna uppstår bör redovisas tydligare

19

2.5

Slutsatser

22

3

Budgetförstärkningen bygger på förenklade antaganden

23

3.1

Förutsättningarna för kalkylen i budgetpropositionen

23

3.2

Riksrevisionens analysmetod

24

3.3

Analys av budgetkalkylen

26

3.4

Slutsatser

29

4

Avvägningen

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.