Statliga stöd till innovation och företagande

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:22

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 0 9 - 2 0

D N R : 3 1 - 2 0 1 4 - 1 4 7 6

R I R 2 0 1 6 : 2 2
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
Statliga stöd till innovation och företagande
Riksrevisionen har granskat om statligt stöd till innovationer och företagande fungerar väl. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.
Företrädare för Näringsdepartementet, Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på ett utkast till rapporten.
Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser Näringsdepartementet,

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.