Statens kreditförluster på studielån

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:4

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

7

1

Inledning

11

1.1

Bakgrund och motiv

11

1.2

Syfte och revisionsfrågor

11

1.3

Utgångspunkter för granskningen

12

1.4

Metod och avgränsningar

13

1.5

Rapportens disposition

13

2

Bakgrund och litteraturöversikt

15

2.1

Att mäta kreditrisk

15

2.2

Att mäta risken för kreditförluster på studielån

16

3

Förväntade förluster på studielån

19

3.1

Avsättning för förväntade förluster på statens budget

19

3.2

Sammanfattande iakttagelser

24

4

CSN:s arbete med att säkerställa återbetalning av studielån

27

4.1

Återbetalning av debiterade belopp

27

4.2

Förutsättningar för indrivning

29

4.3

CSN:s vidtagna och planerade åtgärder

29

4.4

Sammanfattande

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.