Till innehåll på sidan

I väntan på vård – ineffektiv statlig styrning för kortare köer

Riksrevisionens granskningsrapport 2023:12

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

4

1

Inledning

7

1.1

Motiv till granskning

7

1.2

Övergripande revisionsfråga och avgränsningar

8

1.3

Bedömningsgrunder

9

1.4

Metod och genomförande

16

2

Vårdgarantin och kömiljarden brister i effektivitet men riskerar

ändå att leda till undanträngning

19

2.1

Om vårdgarantin och kömiljarden

20

2.2

Vårdgarantin och kömiljarden har inte haft någon tydlig, långvarig

effekt på väntetiderna

25

2.3

Flera aspekter av vårdgarantin och kömiljarden försvagar effekten

28

2.4

Vårdgarantin och kömiljarden riskerar att leda till undanträngning

35

3

SVF har bidragit till kortare väntetider för flera cancerdiagnoser

men det finns tecken på undanträngning

38

3.1

Om SVF

39

3.2

SVF

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.